Kredīta limita līgums

Izvēlieties summu:

100 €
1 500 €
3 000 €
10
Pirmais minimālais maksājums:
6.9 %
Aizņēmuma likme mēnesī:
Atmaksas periods līdz 60 mēnešiem

Kredīta limita līgums

Versija 7.0
Spēkā no 01.11.2017

Kredīta limita līgums Nr.

Rīga, 2017.

Aizdevējs

SIA “Hedge Capital Company”

Reģistrācijas nr. 40103968692

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 31-12, Rīga, LV-1010

 

Aizņēmējs

Vārds, Uzvārds:________

Personas kods:________

Dzīves vietas adrese:________

E-pasta adrese:________

Tālruņa numurs:________

Banka:________

Konta numurs:________

I daļa. Pamatnoteikumi

1. Kredīta limits un valūta:

____EUR (euro)

2. Procentu likme:

Kredītlimits uz konta

Fiksēta

0,23% dienā
6,9% mēnesī
82,8% gadā

3. Gada procentu likme (GPL):

____%*

*Visi Pieņēmumi, kas izmantoti GPL aprēķinam, ir norādīti Vispārējos noteikumos Pieņēmumu definīcijā.

4. Ikmēneša samaksas datums:

10.

5. Kredīta kopējās izmaksas Aizņēmējam:

____EUR (euro)

6. Tarifi:

☐ Kredītlimits uz konta

7. Ikmēneša maksājums:

Kredītlimits uz konta


5% (pieci procenti) no Kredīta summas, kā arī Tarifos un Līgumā noteiktie maksājumi

8. Uzziņas par Līguma izpildi:

Tālr. +371 62 004 400, e-pasta adrese: info@nordcard.eu, darba dienās 9.00-20.00

 

II daļa. Vispārējie kredīta līguma noteikumi

1. Definīcijas

Aizdevēja bankas konts – Aizdevēja bankas konti, kas norādīti Pamatnoteikumos vai Mājaslapā.

Aizņēmēja bankas konts Kredītiestādē, uz kuru attiecas no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma vai Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošas prasības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, atvērts konts uz Aizņēmēja vārda, no kura tiek veikta  Aizņēmēja E-identifikācija, vai no kura tiek veikta Reģistrācijas komisijas samaksa.

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms Līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta limita izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.

E-identifikācija – Trešās personas vai Aizdevēja piedāvāts elektronisks rīks Mājaslapā, kas nodrošina Aizņēmēja identifikāciju.

Finanšu iestāde – Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu ir tiesīgs atvērt norēķinu kontus saviem klientiem (bankas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes, tajā skaitā tādas maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes, kuras saņēmušas licenci kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu prasībām uzsākušas darbību Latvijas Republikā pakalpojumu sniegšanas vai dibināšanas brīvības ietvaros).

Gada procentu likme (GPL) – Pamatnoteikumos norādītās un saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās kredīta kopējās izmaksas Aizņēmējam, kas izteiktas gada procentos no Kredīta limita. GPL aprēķināšanai tiek izmantoti Pieņēmumi.

Ikmēneša maksājums – Ikmēneša maksājums Līgumā noteiktajā apmērā par iepriekšējo mēnesi, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā, un kas sastāv no Kredīta summas daļas atmaksas apjoma (procentos), kas norādīts Pamatnoteikumu 7. punktā, Procentiem, Nokavējumu procentiem (ja tādi piemērojami) un Līgumsoda (ja tāds piemērojams). Aizņēmējs ir tiesīgs veikt arī lielāku Ikmēneša maksājumu. Minimālais Kredīta limita summas atmaksas apmērs ir 5% no iztērētās Kredīta limita summas, taču ne mazāks par 20,00 EUR. Ja minimālais Kredīta limita atmaksas apmērs ir mazāks par 20,00 EUR, tad Ikmēneša maksājuma summa ir neatmaksātā Kredīta limita summa. .

Ikmēneša samaksas datums – Pamatnoteikumos norādītais datums, līdz kuram Aizņēmējs ik mēnesi veic Ikmēneša maksājumu.

Konts – Aizņēmēja norēķinu konts, kas ir atvērts Finanšu iestādē.

Kredīta atmaksas termiņš – Diena, līdz kurai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Aizņēmējam ir pienākums veikt visas Kredīta summas atmaksu, Procentu un citu Līgumā noteikto maksājumu samaksu pilnā apmērā.

Kredīta kopējās izmaksas Aizņēmējam – Pamatnoteikumos norādītās un saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās visas izmaksas, kas jāmaksā Aizņēmējam un kas uz Līguma noslēgšanas brīdi Aizdevējam ir zināmas.

Kredīta limita pieprasījums – Atbilstoši Vispārējo noteikumu 3. nodaļai Mājaslapā noformēts Aizņēmēja izteikts pieteikums saņemt no Aizdevēja naudas līdzekļus Kredīta limita ietvaros saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Kredīta limits – Pamatnoteikumos norādītā Aizdevēja piešķirtā maksimālā summa, kuru Aizņēmējs ir tiesīgs lietot Līgumā noteiktu laika periodu.

Kredīta summa – Kredīta limita ietvaros Aizņēmēja saņemtā un neatmaksātā kredīta summa.

Likumiskie procenti – Atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanas brīdi ir 6% (seši procenti) gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.

Līguma maksājumi – Aizņēmēja vai jebkuras Trešās personas, kas nav juridiska persona, maksājumu (Aizņēmēja vietā) Aizdevējam, kas ietver Kredīta summas atmaksas maksājumus, Procentus, Nokavējuma procentus, Likumiskos procentus, Līgumsodus, Reģistrācijas komisiju, kā arī citus Līgumā noteiktos maksājumus.

Līgums – Šis Aizņēmēja un Aizdevēja starpā attālināti noslēgtais kredīta limita līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.

Līgumsods – Vispārējos noteikumos noteiktais līgumsods, kas Līgumā noteiktajos gadījumos līdz Līguma izbeigšanai tiek aprēķināts par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi.

Maksātspējas samazināšanās – Tajā skaitā, bet ne tikai Aizņēmēja ienākumu samazināšanās, Aizņēmēja norādīto ienākumu avota neesamība, darba tiesisko attiecību izbeigšana ar Aizņēmēja darba devēju u.c. līdzīgi gadījumi, kad pēc Aizdevēja pamatotiem ieskatiem Aizņēmēja finanšu stāvoklis ir pasliktinājies tādā apmērā, kas varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Aizņēmēja spēju izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

Mājaslapa – Aizdevēja mājaslapa ar adresi www.nordcard.eu.

MK Noteikumi – Spēkā esošie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.

Nokavējuma procenti – Procenti par katru Kredīta summas daļas atmaksas kavējumu, kuru apmērs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepārsniedz 36% virs Aizdevēja noteiktās Procentu likmes gadā.

Online/Mobile Banking – Aizdevēja pakalpojums, izmantojot tiešas saziņas formas, kas pieejamas adresē: ib.nordcard.eu, nodrošinot paziņojumu un informācijas apmaiņu ar Aizņēmēju.

Pamatnoteikumi – Līguma I daļa.

Piedāvājums – Aizdevēja sagatavota informācija, kurā iekļauts Aizņēmējam piemērojamais Tarifs, Aizņēmējam piedāvātais Kredīta limita summas apmērs, kas izstrādāts, pamatojoties uz Aizņēmēja iesniegto pieteikumu Kredīta limita piešķiršanai, E-identifikāciju, Līguma 9.p. kārtībā saņemto pieprasījumu un Aizdevēja veikto Aizņēmēja maksātspējas izvērtējumu.

Pieņēmumi – Saskaņā ar MK Noteikumiem GPL aprēķināšanai izmantojamie pieņēmumi: (a) Kredīta limits tiek pilnībā izņemts pirmajā Līguma darbības dienā, (b) Kredīta limits ir piešķirts uz vienu gadu, skaitot no pirmās Līguma darbības dienas, (c) Aizņēmējs atmaksā Kredīta summu, maksā Procentus un citus no Līguma un/vai Tarifiem izrietošos maksājumus, veicot vienādus ikmēneša maksājumus, atmaksu sākot mēnesi pēc pirmās Līguma darbības dienas, un (d) Procenti un citi no Līguma un/vai Tarifiem izrietošie maksājumi piemērojami atbilstoši minētajai Kredīta limita izņemšanai un Kredīta summas atmaksai, kā arī saskaņā ar Līguma un/vai Tarifu noteikumiem. GPL aprēķinā neņem vērā Nokavējuma procentus, Likumiskos procentus un Līgumsodu.

Politiski nozīmīga persona – Persona, kas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu ir uzskatāma par politiski nozīmīgu personu.

Procenti – Atlīdzība par Kredīta summas lietošanu, kas tiek aprēķināta, pamatojoties uz Procentu likmi.

Procentu likme – Pamatnoteikumos norādītā fiksētā procentu likme.

Puse/s – Aizņēmējs vai/un Aizdevējs.

Reģistrācijas komisija – Komisijas maksa vismaz 0.01 EUR (viena eiro centa) apmērā, ko saskaņā ar Līgumu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizņēmēja identifikāciju.

Saistītā sabiedrība – Aizdevēja grupas uzņēmums, cits uzņēmums vai sabiedrība, kura tieši vai netieši ieguvusi būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurā Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību.

Tarifi – Visi spēkā esošie Aizdevēja sniegto pakalpojumu izcenojumi un noteikumi, kas piemērojami Aizņēmējam atbilstoši piešķirtā kredītlimita apmēram un kas pieejami Mājaslapā, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Trešā persona – Jebkura persona, kura nav šī Līguma puse.

Vispārējie noteikumi – Līguma II daļa.

 

2. Līguma priekšmets

2.1. Noslēdzot šo Līgumu, Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Kredīta limitu šī Līguma Pamatnoteikumos noteiktajā apmērā,  kā rezultātā Aizņēmējs ir tiesīgs izmantot Aizdevēja piešķirtos kredītlīdzekļus minētajā apmērā līdz šajā Līgumā noteiktajam Kredīta summas atmaksas termiņam.

 

3. Kredīta limita pieprasījums

3.1. Lai noslēgtu Līgumu, Aizņēmējs Mājaslapā aizpilda un iesniedz Kredīta limita pieprasījumu un citu informāciju par Aizņēmēju pēc Aizdevēja pieprasījuma, kas nepieciešama Aizņēmēja pārbaudei un Kredīta limita pieprasījuma izvērtēšanai, kā arī  veic E-identifikāciju, vai arī veic Reģistrācijas komisijas samaksu, pārskaitot to no Aizņēmēja bankas konta uz Aizdevēja kontu Finanšu iestādē.

3.2. Pirms E-identifikācijas vai Reģistrācijas komisijas samaksas un Līguma noslēgšanas Aizņēmējs Mājaslapā var iepazīties ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju.

3.3. Lai iesniegtu Kredīta limita pieprasījumu un noslēgtu Līgumu, Aizņēmējam ir jāatbilst un Aizņēmējs apliecina, ka viņš/viņa visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

3.3.1. Aizņēmējs nav Politiski nozīmīga persona;

3.3.2. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, un Aizņēmējs nodokļu likumu izpratnē ir uzskatāms par Latvijas Republikas rezidentu;

3.3.3. Kredīta limita pieprasījuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.

3.4. Aizņēmējs apliecina, ka visas Aizņēmēja sniegtās ziņas Aizdevējam ir patiesas un pilnīgas. Aizņēmējs apzinās atbildību, kas iestājas, iesniedzot nepilnīgas vai nepatiesas ziņas. Aizņēmējs apzinās, ka Kredīta limita pieprasījumā pieprasītās ziņu ailes neaizpildīšana ir uzskatāma par šo ziņu neesamību.

3.5. Aizņēmējam ir atvērts maksājumu konts Latvijas Republikā reģistrētā elektroniskās naudas vai maksājumu iestādē.

3.6. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējs ir fiziska persona.

3.7. Iesniedzot Kredīta limita pieprasījumu Mājaslapā un veicot E-identifikāciju Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Trešajām personām, kā arī nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja spēju atmaksāt Kredīta limitu.

 

4. Kredīta limita piešķiršana un Līguma noslēgšana

4.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārējiem noteikumiem un Pamatnoteikumiem, ko apliecina Aizņēmēja apstiprināts Piedāvājums. Aizņēmējs apstiprina un Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Piedāvājumu Līguma 4.1.1.p., 4.2.p. un 4.3.p. kārtībā. Ja Aizdevējam izteiktajā Piedāvājumā piešķiramais Kredīta limits sakrīt ar to summu, kādai aizpildot Pieteikumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā ir pieteicies Aizņēmējs, un Aizņēmējs ir pieteikumā atzīmējis, ka piekrīt, ka visa Kredīta limita summa tiek pārskaitīta uz Aizņēmēja norādīto bankas kontu vienā reizē, tad Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Aizdevējs ir piešķīris Kredīta limitu Aizņēmējam, un Aizdevējs ir pārskaitījis Kredīta limita summu uz Aizņēmēja Kontu Finanšu iestādē.

4.1.1. Aizņēmējs  vispirms iesniedz Kredīta limita pieprasījumu, izmantojot Aizdevēja Mājaslapu un veic E-identifikāciju.

4.1.2. Pamatojoties uz 4.1.1. punktā norādīto, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizņēmējs ir iepazinies  ar Līguma Pamatnoteikumiem un Vispārējiem noteikumiem, piekrīt tiem (t.sk., Vispārējo noteikumu 12.nodaļā noteiktajai personas datu apstrādei) un atzīst tos sev par saistošiem. Aizņēmējs piekrīt, ka pēc Līguma spēkā stāšanās 4.1. punktā noteiktajā kārtībā, kad Aizņēmējs būs veicis E-identifikāciju vai veicis Reģistrācijas komisijas apmaksu, Līgumā var tikt iekļauta precizēta informācija par Aizņēmēju (vārds, uzvārds, Finanšu iestādes konta numurs, uz kuru tiek izmaksāts Kredīta limits, dzīvesvietas adrese u.c. informācija), kas tiks uzskatīta par aktuālo Aizņēmēja informāciju.

4.2. Vienlaicīgi ar piekrišanu Līguma noteikumiem atbilstoši Vispārējo noteikumu 4.1.p. minētajai kārtībai Aizņēmējs apstiprina Tarifus. Gadījumā, ja Aizņēmējs piekrīt Līguma noteikumiem, veicot Reģistrācijas komisijas apmaksu Aizņēmējam ir pienākums norādīt Reģistrācijas komisijas maksājuma mērķi saskaņā ar Aizdevēja norādījumiem Mājaslapā.

4.3. Pēc Kredīta limita pieprasījuma saņemšanas Aizdevējs izvērtē Aizņēmēja sniegto informāciju, pārliecinās par Aizņēmēja maksātspēju un pieņem lēmumu par Kredīta limita piešķiršanu Aizņēmējam, ko apliecina Aizdevēja nosūtīts Piedāvājums Aizņēmējam. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam izsniegt Kredīta limitu vai izteikt Piedāvājumu, Aizdevējs informē par to Aizņēmēju. Jebkurā gadījumā Aizdevējs informē Aizņēmēju par pieņemto lēmumu un Aizņēmējs apstiprina vai noraida Aizdevēja Piedāvājumu vienā no šādiem veidiem:

4.3.1. Aizdevējam zvanot vai nosūtot īsziņu SMS veidā Aizņēmējam uz Kredīta limita pieprasījumā norādīto Aizņēmēja tālruņa numuru;

4.3.2. Aizdevējam nosūtot Aizņēmējam uz Kredīta limita pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi informāciju par pieņemto lēmumu.

4.4. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Kredīta limita piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Ja Kredīta limita piešķiršanas atteikuma pamats ir ziņas, ko Aizdevējs ieguvis parādnieku datu bāzē, tad Aizdevējs nekavējoties un bez maksas informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās parādnieku datu bāzes ziņām. Citos gadījumos Aizdevējam nav pienākuma pamatot tā atteikumu piešķirt Kredīta limitu.

4.5. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam piešķirt Kredīta limitu, izteikt Piedāvājumu, vai Aizņēmējs 7 (septiņu) dienu laikā nesniedz apstiprinājumu Vispārējo noteikumu 4.3.p. kārtībā, vai noraida Aizdevēja Piedāvājumu Vispārējo noteikumu 4.3.p. kārtībā, Līgums, izņemot Līgumā ietverto Aizņēmēja piekrišanu datu apstrādei, atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu, un Aizņēmēja samaksātā Reģistrācijas komisija netiek atmaksāta Aizņēmējam.

4.6. Izvērtējot Aizņēmēja maksātspēju, Aizdevējs ir tiesīgs piedāvāt Aizņēmējam jaunu Piedāvājumu, paziņojot par to Aizņēmējam Līguma 4.3.p. noteiktajā kārtībā. Ja Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja Piedāvājumam, Aizņēmējs to apstiprina Vispārējo noteikumu 4.3.p. kārtībā.

4.7. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir piekritis Piedāvājumam, kas nosūtīts Vispārējo noteikumu 4.3.p. kārtībā, Aizņēmējs apliecina, ka vēlas noslēgt Līgumu par Piedāvājumā norādīto Kredīta limitu, kā arī, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar minētā Līguma Vispārējiem noteikumiem un Pamatnoteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.

4.8. Ja Puses ir vienojušās par Kredīta limita apmēru šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, Aizdevējs nodrošina Aizņēmējam Kredīta limita pieejamību Līgumā noteiktajā apjomā. Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Aizdevējam izmaksāt visu vai daļu no piešķirtā Kredīta limita, pieprasot Aizdevējam izmaksāt vēlamos līdzekļus piešķirtā Kredīta limita ietvaros uz Aizņēmēja Kontu Finanšu iestādē. Šādu pieprasījumu Aizņēmējs var veikt vai nu nosūtot ziņu Online Banking, vai no Aizņēmēja reģistrētās e-pasta adreses, vai SMS veidā, norādot vēlamo summu, vai izmantojot telekomunikāciju sakaru līdzekļus.  Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc šajā punktā minētā pieprasījuma saņemšanas Aizdevējs nodrošina Kredīta limita pieejamību Aizņēmēja Kontā Finanšu iestādē.

4.9. Aizdevējam ir tiesības Līguma darbības laikā vienpusēji samazināt vai palielināt Aizņēmējam Līguma 4.8. punktā norādīto izmaksājamo Kredīta limita apmēru, ņemot vērā Aizņēmēja maksātspēju, parādu vēsturi, kā arī izvērtējot Aizņēmēja spējas atmaksāt kredīta limitu. Aizņēmējam izmaksai pieejamais Kredīta limita apmērs ir pieejams Online Banking.

4.10. Aizņēmējs pēc Līguma spēkā stāšanās ir tiesīgs piešķirtā Kredīta limita ietvaros pieprasīt Kredīta limita summu izmaksu neierobežotu reižu skaitu, ievērojot pieejamo Kredīta limita apmēru. Ja Aizņēmējam ir izmaksāts viss piešķirtais Kredīta limits, jaunu Kredīta limita izmaksas pieprasījumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Aizņēmējs var pieprasīt tikai pēc tam, kad pilnīgi vai daļēji atmaksāta iepriekš izsniegtā Kredīta limita summa, vai arī, ja Aizdevējs palielinājis Kredīta limita apmēru. Jebkurā gadījumā, Aizdevējs ir tiesīgs atteikt izmaksāt Aizņēmēja pieprasīto Kredīta limitu arī tad, ja Aizņēmējs nav izlietojis visu piešķirto Kredīta limitu, ja Aizdevēja rīcībā ir nonākusi informācija par Aizņēmēja Maksātspējas samazināšanos, vai arī Aizdevējs ir kavējis Līgumā noteiktos maksājumus.

4.11. Aizdevējs var nosūtīt Aizņēmējam īsziņu SMS veidā uz Aizņēmēja Kredīta limita pieprasījumā norādīto mobilā tālruņa numuru, tādējādi izsakot Piedāvājumu Aizņēmējam. Šajā punktā noteiktajā kārtībā Aizdevējs var izteikt arī Piedāvājumu Aizņēmējam palielināt piešķirto Kredīta limitu, vai arī mainīt Aizņēmējam piemēroto Tarifu. Ja Aizņēmējs atbild uz Aizdevēja īsziņu SMS veidā, kas nosūtīta šajā punktā noteiktajā kārtībā, Aizņēmējs atbild Aizdevējam, nosūtot apstiprinājuma īsziņu SMS veidā ar drukātiem latīņu burtiem īsziņā norādot atslēgas vārdus NORDCARD OK, kas apliecina, ka Puses ir vienojušās par Līguma noteikumiem, piemērojamo Tarifu un piešķiramā Kredīta limita apmēru.

 

5. Procenti

5.1. Aizņēmējs par Kredīta summas lietošanu katru mēnesi Ikmēneša samaksas datumā maksā Aizdevējam Ikmēneša maksājumu, ievērojot Vispārējo noteikumu 5.2.p. minēto bezprocentu periodu, ja tāds ir noteikts. Ja Kredīta summa nav atmaksāta pēc Līguma izbeigšanas, Aizņēmējs turpina maksāt Aizdevējam Likumiskos procentus.

5.2. Aizņēmējam ir noteikts bezprocentu periods, kura laikā Aizņēmējs var nemaksāt Procentus par Kredīta summas izmantošanu, ja Aizdevējs paredz šādu bezprocentu perioda iespēju Tarifos, t.i., šādā gadījumā informācija par bezprocentu perioda nosacījumiem tiek iekļauta Tarifos. Aizņēmējam ir tiesības saņemt Online Banking visu informāciju, kas saistīta ar šāda bezprocentu perioda izmantošanas iespējām (t.sk. salīdzinājumu piemēra veidā ar Kredīta kopējām izmaksām, atmaksājot Kredīta summu pirms/pēc bezprocentu perioda), nosūtot attiecīgu rakstveida informācijas izsniegšanas pieprasījumu Aizdevējam. Ja bezprocentu perioda laikā Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Kredīta summu pilnā apmērā, Procenti par Kredīta summas izmantošanu bezprocentu perioda laikā netiek aprēķināti. Ja Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Kredīta summu pēc Tarifos noteiktā bezprocentu perioda, Aizņēmējs maksā Procentus par visu faktisko Kredīta summas izmantošanas laiku, ieskaitot bezprocentu periodu. Aizņēmējam ir tiesības atteikties no bezprocentu perioda, par to rakstiski informējot Aizdevēju Online Banking.

5.3. Procenti, Nokavējuma procenti un Likumiskie procenti tiek aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir 360 (trīs simti sešdesmit) dienas.

5.4. Par neizmaksāto Kredīta limitu (tā daļu) Procenti netiek aprēķināti.

5.5. Aizdevējs aprēķina Procentus, pamatojoties uz Procentu likmi mēnesī. Procentu likme ir izteikta dienas, mēneša un gada procentos. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Procentus aprēķina, pamatojoties uz Pamatnoteikumos noteikto Procentu likmi dienā.

 

6. Kredīta summas atmaksa un maksa par pakalpojumiem

6.1. Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Kredīta limitu uz nenoteiktu laiku.

6.2. Aizņēmējam ir pienākums reizi mēnesī līdz Ikmēneša samaksas datumam apmaksāt Ikmēneša maksājumu, kas tiek novirzīts Kredīta summas (tās daļas) atmaksai, Aizņēmējam pārskaitot minēto summu uz Aizdevēja kontu Finanšu iestādē. Informācija, par šajā punktā minēto Kontā iemaksājamo naudas līdzekļu apmēru Aizņēmējam tiks sniegta Online Banking līdz katram Ikmēneša samaksas datumam.

6.3. Aizņēmējs ir tiesīgs jebkurā Līguma darbības laikā veikt Kredīta summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksu, vai arī vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma un veikt pilnīgu Līguma maksājumu pirmstermiņa izpildi, par šo tiesību izmantošanu paziņojot Aizdevējam Online Banking 3 (trīs) dienas iepriekš. Ja Aizņēmējs nav paziņojis Aizdevējam par šajā punktā minēto tiesību izmantošanu, Aizdevējam nav pienākuma atbilstoši Vispārējo noteikumu 6.6.p. noteikumiem izsniegt Kredīta summas (tās daļas) atmaksas, Procentu un citu Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumu aprēķinu Online Banking. Aizņēmējs veic Aizdevēja izsniegtajā aprēķinā norādītās kopsummas atmaksu Aizdevējam uz tā kontu Finanšu iestādē nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc aprēķina saņemšanas Online Banking. Ja Aizņēmējs neveic šādu maksājumu, uzskatāms, ka Aizņēmējs nav izlietojis šajā Līguma punktā noteiktās tiesības un turpmākie maksājumi veicami saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību un termiņiem.

6.4. Aizdevējs ir tiesīgs jebkurā Līguma darbības laikā pieprasīt Aizņēmējam veikt pilnīgu Līguma maksājumu pirmstermiņa izpildi, tajā skaitā, atmaksāt Kredīta summu pilnā apmērā, par šo tiesību izmantošanu paziņojot Aizņēmējam Online Banking vismaz 60 (sešdesmit) dienas iepriekš un norādot Aizdevēja kontu Finanšu iestādē, uz kuru pārskaitāma Aizdevēja sagatavotajā aprēķinā norādītā, no Līguma izrietošo maksājumu kopsumma. Aizdevējs ir tiesīgs realizēt šajā Līguma punktā norādītās tiesības, ja tās pamatotas ar attiecīgiem grozījumiem patērētāju kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos, Aizdevēja rīcībā esošu informāciju par Aizņēmēja Maksātspējas samazināšanos,  vai ir iestājies kāds no Līguma 11.2.p. nosauktajiem gadījumiem, vai arī tas saistīts ar Aizdevēja iekšējā kredītriska vai šāda riska pārvaldības pieaugumu, vai citu Aizdevēja izmaksu pieaugumu, kas var būtiski nelabvēlīgi ietekmētu Aizdevēja finanšu stāvokli. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 13.5.p. norādīto, un tiek piemērota šajā Līguma punktā noteiktā kārtība Aizņēmēja no Līguma izrietošo maksājumu segšanai, Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Kredīta summu pilnā apmērā, Procentus par termiņu, kurā Kredīta summa ir faktiski izmantota, kā arī pārejos no šī Līguma izrietošos maksājumus apmērā, kāds norādīts Aizdevēja sagatavotajā aprēķinā Online Banking, 5 (piecu) dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas.

6.5. Atmaksājot Kredīta summu pilnībā saskaņā ar Vispārējo noteikumu 6.3.p. noteikumiem vai Vispārējo noteikumu 6.4.p. gadījumā, Aizņēmējam ir jāsamaksā Aizdevējam visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, tajā skaitā Līgumsodi Līgumā noteiktajos gadījumos un Nokavējuma procenti, par to laikposmu, līdz kuram Aizņēmējs pilnībā nokārto savas saistības saskaņā ar šo Līgumu.

6.6. Par atmaksājamo summu Aizdevējs pēc Aizņēmēja iesnieguma par pirmstermiņa atmaksu saņemšanas vai Vispārējo noteikumu 6.4.p. minētā termiņa notecējuma izsniedz Online Banking Kredīta summas atmaksas, Procentu un citu Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumu aprēķinu.

6.7. Kredīta summas atmaksas termiņa pēdējā dienā Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizdevējam Kredīta summu, samaksāt uzkrātos Procentus un citus Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumus.

6.8. Aizņēmējs maksā Aizdevējam maksu par pakalpojumiem saskaņā ar Tarifiem atbilstoši Līgumam.

6.9. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pieprasīt un šādā gadījumā Aizdevējam ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas bez maksas sniegt Aizņēmējam informāciju Online Banking par saskaņā ar Līgumu veiktajiem Līguma maksājumiem (maksājumu izrakstu), tajā skaitā informāciju par Aizņēmēja veiktajiem Procentu, Nokavējumu procentu un Līgumsoda maksājumiem Aizdevējam.

6.10. Aizdevējs nodrošina, ka Aizņēmējam Online Banking nepārtraukti ir pieejama informācija par izņemto Kredīta summu un tās izņemšanas datumiem, pieejamo Kredīta summu (faktiski neizlietoto), kā arī informācija par piemēroto Procentu likmi, un minimālo maksājuma summu (ja tāda ir noteikta).

6.11. Ja Līguma maksājuma termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājums jāveic nākamajā darba dienā, kas seko dienai, kurā iestājās Līguma maksājuma termiņš.

6.12. Aizdevējam ir tiesības piedāvāt Aizņēmējam uz 30 (trīsdesmit) dienām atlikt Kredīta summas daļas atmaksu, par šādu piedāvājumu paziņojot Aizņēmējam Online Banking. Kredīta summas daļas atmaksas atlikšana ir spēkā, ja Aizņēmējs ir samaksājis Aizdevējam visus uzkrātos Procentus, Nokavējumu procentus un. Ja, saņemot šādu Aizdevēja piedāvājumu, Aizņēmējs minēto 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav veicis Kredīta summas daļas atmaksu, vai to ir veicis tikai daļēji, uzskatāms, ka Aizņēmējs ir akceptējis šādu Aizdevēja piedāvājumu. Kredīta summas maksājuma atlikšanas gadījumā Aizņēmējam netiek piemēroti Nokavējuma procenti vai citas negatīvas sekas par no šī Līguma izrietošo maksājumu termiņu kavējumu. Ja Aizņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos nav samaksājis Aizdevējam visus uzkrātos Procentus, Nokavējuma procentus, Līgumsodu, Kredīta summas daļas atmaksas atlikšana nav spēkā.

6.13. Aizņēmējs ir tiesīgs ierosināt Aizņēmēja saistību izpildi citā laika periodā, nekā tas ir noteikts Līgumā, par to vienojoties ar Aizdevēju, un abpusēji nosakot saistību izpildes grafiku. Ja Aizdevējs pēc šajā punktā minētās vienošanās ar Aizņēmēju panākšanas sagatavo saistību izpildes atmaksas grafiku, tad Aizņēmējam attiecīgi nolīgtajos termiņos ir pienākums veikt administrēšanas maksu par Aizdevēja sagatavoto maksājumu tādā apmērā, kādā tas norādīts Aizdevēja piedāvājumā. Aizdevējs jebkurā gadījumā ir tiesīgs atteikt minētā grafika sagatavošanu, un Aizdevējam nav pienākums pamatot šādu atteikumu Aizņēmējam.

 

7. Pušu tiesības un pienākumi

7.1. Aizņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt Aizdevēju, ja:

7.1.1. mainās Aizņēmēja vārds, uzvārds, Aizņēmēja pasta adrese, e-pasta adrese vai telefona numurs;

7.1.2. ir izbeigtas Aizņēmēja darba tiesiskās attiecības vai ir veikts Aizņēmēja darba algas samazinājums;

7.1.3. ar tiesas spriedumu ir pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process.

7.2. Aizņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Aizdevēja pieprasījuma iesniegt Aizdevējam dokumentus, kas apliecina Aizņēmēja ienākumus pēdējo 6 (sešu) mēnešu laikā.

7.3. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji samazināt Kredīta limitu, paziņojot par to Aizņēmējam Online Banking vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja šāds Kredīta limita samazinājums ir pamatots ar attiecīgiem grozījumiem patērētāju kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos, Aizdevēja rīcībā esošu informāciju par Aizņēmēja Maksātspējas samazināšanos vai ir iestājies kāds no Līguma 11.2.p. nosauktajiem gadījumiem un/vai saskaņā ar Līguma 13.1.p. norādīto pamatojumu. Šādā gadījumā Aizdevējs izsniegs Aizņēmējam vienpusējā kārtā grozītos Pamatnoteikumus Online Banking, norādot tajos jaunā (samazinātā) Kredīta limita apmēru. Ar jauno Līguma Pamatnoteikumu izsniegšanu un paziņošanu Aizņēmējam Online Banking spēku zaudē tie grozītie Pamatnoteikumu punkti, kas paredzēja sākotnēji Aizņēmējam piešķirto (lielāko) Kredīta limita apmēru.

7.4. Aizdevējam ir tiesības pārtraukt vai apturēt pakalpojumu sniegšanu jebkurā laikā un neturpināt jaunu Kredītu summu izsniegšanu, paziņojot par to Aizņēmējam Online Banking vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Aizdevējs šajā Līguma punktā norādītās tiesības var izmantot gadījumā, ja Aizdevēja pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana vai apturēšana ir pamatota ar attiecīgiem grozījumiem patērētāju kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos, Aizdevēja rīcībā esošu informāciju par Aizņēmēja Maksātspējas samazināšanos ar Aizdevēja iekšējā kredītriska vai šāda riska pārvaldības pieaugumu vai citu izmaksu pieaugumu, kas var būtiski nelabvēlīgi ietekmētu Aizdevēja finanšu stāvokli, kā arī tad, ja ir iestājas kāds no Līguma 11.2.p. nosauktajiem gadījumiem.

7.5. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem.

7.6. Aizņēmējam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

7.7. Aizņēmējs apliecina, ka Līguma noslēgšana nepārkāpj trešo personu tiesības, tiesību aktus, atļaujas, tiesas vai kompetentas iestādes spriedumus vai rīkojumus, kas ir Aizņēmējam saistoši.

7.8. Ja Līguma darbības laikā Aizdevējs konstatē, ka Aizņēmējs ir Politiski nozīmīga persona, Aizdevējs nekavējoties liedz Aizņēmējam izmantot Kredīta limita līdzekļus un aptur Līguma darbību līdz brīdim, kad Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma darbības turpināšanu vai Līguma izbeigšanu atbilstoši Vispārējo noteikumu 11.2.8.p. Šajā punktā minēto lēmumu Aizdevējs pieņem 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma darbības apturēšanas.

 

8. Saistību izpilde

8.1. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir samaksājis Aizdevējam visus Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumus.

8.2. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā Finanšu iestādē.

8.3. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir piešķirts Kredīta limits.

8.4. Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 11.2.p. minēto apstākļu iestāšanos, Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Aizdevējs nosūtījis Aizņēmējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu. Līguma izbeigšana neatbrīvo Aizņēmēju no šajā Līgumā noteikto maksājumu pilnīgas izpildes. Aizdevējs paziņojumā par Līguma izbeigšanu norāda vienu no veidiem, kādā Aizņēmējam ir jāatmaksā no šī Līguma izrietošie maksājumi, t.i., Līguma 6.2.p. vai 6.4.p. noteiktajā kārtībā.  

8.5. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:

1) Procentu samaksai;

2) Nokavējuma procentu un/vai Likumisko procentu samaksai;

3) Līguma 8.6. punktā norādīto izmaksu segšanai;

4) Kredīta summas atmaksai;

5) Līgumsoda samaksai.

8.6. Līgumā noteikto maksājuma saistību neizpildes gadījumā Aizdevējs ir tiesīgs īstenot piedziņas pasākumus. Aizņēmējs atlīdzina Aizdevējam tās izmaksas, kas Aizdevējam radušās saistībā ar brīdinājuma vai paziņojuma par maksājumu un citiem Līguma pārkāpumiem nosūtīšanu atbilstoši Tarifos norādītājam cenrādim. Aizņēmējs piekrīt, ka nepieciešamības gadījumā piedziņas pasākumu īstenošanai Aizdevējs ir tiesīgs piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus, kuri ieguvuši licenci parādu atgūšanas pakalpojumu sniegšanai. Aizņēmējs apzinās, ka parāda piedziņa ir saistīta ar papildu izmaksām, un Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt Aizdevējam radušos izdevumus, kas ir saistīti ar piedziņas procesu saskaņā ar piemērojamām tiesību aktu normām.

 

9. Atteikuma tiesības

9.1. Aizņēmējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu.

9.2. Aizņēmējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Aizdevējam Online Banking vai nosūtot Aizdevējam aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu, sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi, vai e-pastu uz Aizdevēja e-pasta adresi.

9.3. Izmantojot Mājaslapu, lejupielādēt atteikuma veidlapu var šajā saitē www.nordcard.eu/lv/veidlapas.

9.4. Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, atmaksāt Aizdevējam pilnā apmērā izsniegto Kredīta summu, uzkrātos Procentus un citus no Līguma vai Tarifiem izrietošos maksājumus.

9.5. Ja Aizņēmējs neizmanto atteikuma tiesības Vispārējo noteikumu 9.1.p. noteiktajā termiņā, Aizņēmējam nav tiesību atkāpties no Līguma, kaut arī atlīdzinot Aizdevējam zaudējumus. Aizņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Reģistrācijas komisija netiek atmaksāta.

 

10. Atbildība

10.1. Aizdevējam ir tiesības liegt Aizņēmējam iespēju izmantot Kredīta limita līdzekļus, ja Aizņēmējs kavē kādu no Līguma maksājumiem, līdz brīdim, kad Aizņēmējs pienācīgā kārtā ir izpildījis savas no šī Līguma izrietošās saistības.

10.2. Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Aizņēmējam par Līgumā noteikto Kredīta summas maksājuma kavējumu līdz saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai Nokavējuma procentus no savlaicīgi nesamaksātā Kredīta summas maksājuma par katru kavējuma dienu. Pēc Līguma izbeigšanas Aizdevējs piemēro Likumiskos procentus.

10.3. Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Aizņēmējam par Vispārējo noteikumu 3.4.p. pārkāpšanu Līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Kredīta limita.

10.4. Par Vispārējo noteikumu 7.1.p. noteikto Aizņēmēja saistību neizpildi Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Aizņēmējam vienreizēju maksimālo Līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Kredīta limita.

10.5. Līgumā noteikto Nokavējumu procentu un/vai Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes pienākuma.

10.6. Pusēm Līguma izpildes gaitā, izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksa, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājaslapas darbības traucējumu dēļ, Finanšu iestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

10.7. Ja Aizņēmējs kavē kādu no Līguma maksājumiem ilgāk nekā 3 (trīs) dienas, Aizdevējs ir tiesīgs izsūtīt Aizņēmējam atgādinājumu par Līguma maksājuma kavējumu. Ja Aizdevējs ir nosūtījis Aizņēmējam parastu vai ierakstītu vēstuli ar atgādinājumu par saistību, kas izriet no Līguma, izpildes kavējumu, Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja komisiju 7 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu vēstuli.

10.8. Neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Puses saistību neizpildes rezultātā, ko izraisa netipiski vai neparedzami šķēršļi, kas ir ārpus attiecīgās Puses kontroles, ar nosacījumu, ka ietekmētā Puse var pierādīt, ka tā, piemērojot pienācīgu rūpību, nespēja pārvarēt vai novērst šādus šķēršļus. Ietekmētā Puse apņemas nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un to pamatojumu.

 

11. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana

11.1. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

11.2. Aizdevējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā nekavējoties, rakstiski par to informējot Aizņēmēju, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:

11.2.1. Aizņēmējs ilgāk par 5 (piecām) dienām kavē Līgumā noteiktos Līguma maksājumu samaksas termiņus;

11.2.2. Aizņēmējs Aizdevējam iesniegtajos dokumentos vai informācijā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas un šādu ziņu sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Aizņēmēja saistību izpildi, vai Aizdevēja lēmumu par Kredīta limita piešķiršanu;

11.2.3. pret Aizņēmēju tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Kredīta summas;

11.2.4. stājies likumīgā spēkā tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu;

11.2.5. tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Kredīta summu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsāktas piedziņas darbības;

11.2.6. Aizdevēja rīcībā nonākusi informācija par Aizņēmēja Maksātspējas samazināšanos;

11.2.7. Aizdevējs faktiski vairs nevar nodrošināt Kredīta summas pieejamību Aizņēmējam, jo Aizdevējam kļuvis zināms, ka Aizņēmēja norādītais Konts Finanšu iestādē ir bloķēts un/vai slēgts (t.i., Konts nav izmantojams norēķinu veikšanai);

11.2.8. Aizdevējs ir konstatējis, ka Aizņēmējs ir Politiski nozīmīga persona;

11.2.9. Aizdevējs atbilstoši Vispārējo noteikumu 6.4.p. noteikumiem ir pieprasījis Aizņēmējam veikt pilnīgu Līguma maksājumu pirmstermiņa izpildi.

11.3. Ja Aizdevējs ir vienpusēji izbeidzis Līgumu pirms termiņa, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, tajā skaitā Nokavējuma procentus un Līgumsodus Līgumā noteiktajos gadījumos. Par atmaksājamo summu Aizdevējs sagatavo un iesniedz aprēķinu Online Banking.

11.4. Kredīta limita darbības termiņš ir 60 mēneši. Aizdevējs 60 (sešdesmit) dienas pirms Kredīta limita darbības termiņa beigām var izvērtēt iespēju pagarināt Kredīta limita darbības termiņu uz vēl vienu gadu uz tiem pašiem Līguma noteikumiem. Ja Aizdevējs nav informējis Aizņēmēju par Kredīta limita darbības pagarinājumu uz vēl vienu gadu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, ir uzskatāms, ka Līgums ir automātiski pagarināts vēl uz vienu gadu uz tiem pašiem noteikumiem.

11.4.1. Ja Aizdevējs 11.4. punktā noteiktajā termiņā izlemj nepagarināt Kredīta limita darbības termiņu uz vēl vienu gadu, tad Aizdevējs par to paziņo Aizņēmējam 30 (trīsdesmit) dienas pirms Kredīta limita darbības termiņa beigām šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Aizņēmēja pienākums ir Kredīta limita darbības pēdējā dienā atmaksāt visus no Līguma izrietošos maksājumus.

11.5. Līgums ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir izpildījis visas pret Aizdevēju uzņemtās un Līgumā noteiktās saistības, tajā skaitā apmaksājis visus no Līguma izrietošos maksājumus.

 

12. Datu apstrāde

12.1. Aizdevējs ir tiesīgs veikt Aizņēmēja personas datu apstrādi (reģistrēta Datu valsts inspekcijā), kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu bāzes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, zemesgrāmatas u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis ir maksātspējas izvērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana. Aizņēmējs piekrīt savu datu apstrādei un Aizdevēja tiesībām gan saņemt datus par Aizņēmēju no trešajām personām, gan nodot Aizņēmēja datus trešajām personām par Aizņēmēju un viņa saistībām (t.sk., aktīvajām saistībām, pienācīgi izpildītajām saistībām, kā arī par nepienācīgi izpildītajām saistībām) ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju, vienlaikus ņemot vērā arī Aizņēmēja saistības pret citiem kreditoriem, veidot Aizņēmēja kredītvēsturi gan par izpildītajām, gan neizpildītajām saistībām, kā arī nodrošināt citiem Aizņēmēja kreditoriem iespēju iepazīties ar Aizņēmēja kredītvēsturi un aktuālajām saistībām pret Aizņēmēju ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju.

12.2. Aizņēmējs piekrīt Aizņēmēja datu saņemšanai, nosūtīšanai parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem un Aizņēmēja datu apstrādes uzņēmumiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar SIA Creditreform Latvijā, reģistrācijas numurs 40003255604, Lindorff Oy Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40003514990, SIA Paus Konsults, reģistrācijas numurs 40003352670, SIA Julianus Inkasso Latvija, reģistrācijas numurs 40003717522, UAB Gelvora filiāle Latvijā, reģistrācijas numurs 40103208983, SIA Sergel, reģistrācijas numurs 40103183181, SIA Konsultatīvā sabiedrība Conventus, reģistrācijas numurs 40003428538, SIA Creditinfo Latvija, reģistrācijas numurs 40103239517, un AS “Kredītinformācijas Birojs”, reģistrācijas numurs 40103673493, ne tikai par Aizņēmēja pienācīgi, bet arī nepienācīgi pildītām saistībām. Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju Saistītajām sabiedrībām un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Aizdevējs, Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai.

12.3. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs izmanto Līgumā vai Kredīta limita pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi un vai tālruņa numuru komerciālu materiālu, reklāmas materiālu, jaunumu un citas līdzīgas informācijas sūtīšanai par Aizdevēja vai Saistīto sabiedrību piedāvātajiem produktiem vai rīkotajām akcijām. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas komerciālajā paziņojumā norādītajā veidā.

12.4. Aizdevējam ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Aizņēmēja norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Aizņēmēja pasta adresi, lai sasniegtu Aizņēmēju.

 

13. Izmaiņas Līguma noteikumos, Tarifos un informēšanas kārtība

13.1. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus Līguma Pamatnoteikumos un/vai Vispārējos noteikumos, t.sk., grozījumi Kredīta limita apmēram, Procentu likmei, ja šādas izmaiņas ir pamatotas ar Aizdevēja iekšējā kredītriska vai šāda riska pārvaldības pieaugumu/samazinājumu vai citu izmaksu pieaugumu/samazinājumu, paziņojot par to Aizņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 13.4.p.

13.2. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus Tarifos. Aizņēmēja tiesības un pienākums ir sekot Tarifu izmaiņām. Informācija par izmaiņām Tarifos ir pieejama Mājaslapā un Online Banking. Informācija Aizņēmējam tiek paziņota, izmantojot Aizdevējam pieejamos saziņas līdzekļus ar Aizņēmēju (e-pasts, SMS, u.c.) vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās. Aizdevējam ir tiesības informēt Aizņēmēju īsākā periodā par tādām izmaiņām Tarifos, kas Aizņēmējam ir labvēlīgas. Izmaiņas Tarifos stājas spēkā ar izmaiņu paziņojuma termiņa izbeigšanās brīdi.

13.3. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai no Aizdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ iestājas apstākļi, kas Aizdevējam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu, tad Aizdevējs par šādām izmaiņām 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informē Aizņēmēju, paziņojot par to Aizņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 13.4.p. Aizdevējam ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, informējot Aizņēmēju par izmaiņām saskaņā ar šo punktu, nosūtot Aizņēmējam attiecīgu rēķinu Online Banking.

13.4. Informācija par izmaiņām Līguma Pamatnoteikumos un/vai Vispārējos noteikumos, Tarifos vai Vispārējo noteikumu 13.3.p. minētā informācija Aizņēmējam tiek paziņota Online Banking. Aizdevējam ir tiesības šādu informāciju iesniegt Aizņēmējam arī Vispārējo noteikumu 13.7.p. noteiktajā kārtībā.

13.5. Ja 30 (trīsdesmit) dienas pēc paziņošanas Aizņēmējam par izmaiņām Līguma Pamatnoteikumos un/vai Vispārējos noteikumos vai par Vispārējo noteikumu 13.3.p. minēto Līguma maksājumu palielinājumu vai samazinājumu Aizņēmējs nav rakstiski pieprasījis Līguma izbeigšanu vai paziņojis, ka nepiekrīt minētajām izmaiņām, uzskatāms, ka Aizņēmējs piekritis veiktajām izmaiņām un uzskata tās sev par saistošām. Ja minētajā termiņā Aizņēmējs ir rakstiski paziņojis, ka nepiekrīt minētajām izmaiņām, un ja Aizdevējs vienpusējā kārtā piekrīt tam, ka paziņotās izmaiņas tomēr nestājas spēkā, Puses turpina pildīt līdz paziņotajām izmaiņām spēkā esošā Līguma noteikumus. Ja Aizdevējs vienpusējā kārtā nepiekrīt tam, ka paziņotās izmaiņas nestājas spēkā, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 31. (trīsdesmit) pirmajā dienā pēc paziņošanas Aizņēmējam par plānotajām izmaiņām. Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana (pēc Aizdevēja vai Aizņēmēja iniciatīvas) neatbrīvo Aizņēmēju no šajā Līgumā noteikto maksājumu pilnīgas izpildes, proti, Aizņēmējam ir jāatmaksā visi no šī Līguma izrietošie maksājumi vienā no minētājiem veidiem pēc Aizdevēja izvēles, par kuru Aizdevējs rakstveidā paziņo Aizņēmējam, t.i., Līguma 6.2.p. vai 6.4.p. noteiktajā kārtībā.

13.6. Puses vienojas, ka kā galvenais saziņas līdzeklis Pušu starpā, tajā skaitā, jebkādu paziņojumu un iesniegumu nosūtīšanai otrai Pusei, tiek izmantots Online Banking. Aizņēmējs ar šo piekrīt sazināties un saņemt informāciju no Aizdevēja caur Online Banking un atsakās no Vispārējo noteikumu 6.9.p. minētās informācijas saņemšanas papīra formā.

13.7. Pušu paziņojumi var tikt noformēti rakstveidā latviešu valodā (ja vien Puses nevienojas par angļu un/vai krievu valodas izmantošanu savstarpējā saziņā un informācijas apmaiņā) un nosūtīti otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz Aizņēmēja pasta adresi un/vai e-pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Kredīta limita pieprasījumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. kalendārajā dienā pēc Latvijas Pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

 

14. Prasījumu nodošana

14.1. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu Trešajām personām. Aizņēmējs neiebilst, ka šādā gadījumā Aizdevējs izpauž Trešajām personām visu informāciju, kas izriet no Līguma. Aizņēmējs piekrīt un apzinās, ka Aizdevējam nav pienākuma informēt Aizņēmēju par Aizdevēja no Līguma izrietošo prasījumu cesiju trešajām personām, ja Aizdevējs turpina apkalpot no Līguma izrietošo kredītu attiecībā pret Aizņēmēju.

14.2. Aizņēmējs piekrīt, ka, cedējot trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām Trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk Trešajām personām. Šādā gadījumā Trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Aizņēmēju, kādas ir noteiktas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu, un nav pienākuma informēt Aizņēmēju par šādu cesiju, ja Aizdevējs turpina apkalpot no Līguma izrietošo kredītu attiecībā pret Aizņēmēju.

14.3. Aizņēmējs piekrīt, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Aizdevējam ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu jaunajiem kreditoriem. Ja Aizdevējs turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, Aizņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus Aizdevējam saskaņā ar Līguma noteikumiem. Papildus tam, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējam nav pienākuma informēt Aizņēmēju par faktu, ka Aizdevējs turpina darboties kā kreditoru aģents (pilnvarnieks). Ja Aizdevējs cedē no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, tad Aizņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno kreditoru kontiem, kas norādīti Aizdevēja paziņojumā Aizņēmējam.

14.4. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs, piedāvājot Trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs publiski izpaust Trešajām personām, tajā skaitā ievietojot mājaslapā, šādu ar Aizņēmēju saistītu informāciju: Aizņēmēja ikmēneša neto ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi, vecumu, dzimumu, atrašanās vietu un citu ar Aizņēmēju saistītu informāciju. Publiski izpaužot iespēju cedēt no Līguma izrietošos prasījumus, Aizdevējs apņemas publiski neizpaust Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, precīzu dzīvesvietas adresi un attēlu.

 

15. Citi noteikumi

15.1. Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma nosūta Līgumu rakstiskā formā uz Aizņēmēja pasta adresi, kas norādīta Kredīta limita pieprasījumā. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses.

15.2. Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi. Šādā gadījumā Aizdevējs sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja Tarifos norādīto komisijas maksu par rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu (ja tāda ir noteikta), bet ne vairāk kā 30 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju.

15.3. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme. Ja Pamatnoteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem noteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie.

15.4. Aizdevēja uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

15.5. Pušu strīdus saistībā ar Līgumu izšķirs Latvijas Republikas tiesu institūcijas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Aizdevējs informē, ka Aizņēmējam ir tiesības pirms prasības celšanas tiesā vērsties pie šāda ārpustiesas strīdu risinātāja: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

15.6. Līgums tiek glabāts Aizdevēja datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais Līgums datu bāzē tiek glabāts uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto glabāšanas laiku.

.

UZ AUGŠU