Credit agreement

NordCard kredīta līgums

Spēkā no 21.09.2020

 

Kredīta līgums Nr. ______________

Rīga, ____________

Aizdevējs

SIA “Hedge Capital Company”

Reģistrācijas nr. 40103968692

Juridiskā adrese: Gustava Zemgala Gatve 74A, Rīga, LV-1039

 

Aizņēmējs

Vārds, Uzvārds: ________

Personas kods: ________

Dzīves vietas adrese: ________

E-pasta adrese: ________

Tālruņa numurs: ________

Bankas konta numurs (-i): ________

I daļa. Pamatnoteikumi

1. Kredīta summa un valūta:

______ EUR (euro)

2. Procentu likme:

Fiksēta: ______ dienā.

3. Gada procentu likme (GPL):

______ %

*Visi Pieņēmumi, kas izmantoti GPL aprēķinam, ir norādīti Vispārējos noteikumos Pieņēmumu definīcijā.

4. Ikmēneša samaksas datums: ______ (saskaņā ar Tarifos norādīto maksājuma datumu)
5. Kredīta kopējās izmaksas Aizņēmējam: ______ EUR (euro)
6. Tarifi: ______
7. Ikmēneša maksājums: ______ EUR un citi maksājumi atbilstoši Tarifos noteiktajam.
8. Uzziņas par Līguma izpildi: Tālr. +371 62004400, e-pasta adrese: info@nordcard.eu, darba dienās no 9:00 līdz 18:00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās - brīvs.

 

Kredīta limita līgums Nr. ______________

Rīga, ____________

Aizdevējs

SIA “Hedge Capital Company”

Reģistrācijas nr. 40103968692

Juridiskā adrese: Gustava Zemgala Gatve 78-1, Rīga, LV-1039

 

Aizņēmējs

Vārds, Uzvārds: ________

Personas kods: ________

Dzīves vietas adrese: ________

E-pasta adrese: ________

Tālruņa numurs: ________

Bankas konta numurs (-i): ________

I daļa. Pamatnoteikumi

1. Kredīta limits un valūta:

______ EUR (euro)

2. Procentu likme:

Fiksēta: ______ dienā.

3. Gada procentu likme (GPL):

______ %

*Visi Pieņēmumi, kas izmantoti GPL aprēķinam, ir norādīti Vispārējos noteikumos Pieņēmumu definīcijā.

4. Ikmēneša samaksas datums: ______ (saskaņā ar Tarifos norādīto maksājuma datumu)
5. Kredīta kopējās izmaksas Aizņēmējam: ______ EUR (euro)
6. Tarifi: ______
7. Ikmēneša maksājums: ______ EUR un citi maksājumi atbilstoši Tarifos noteiktajam.
8. Uzziņas par Līguma izpildi: Tālr. +371 62004400, e-pasta adrese: info@nordcard.eu, darba dienās no 9:00 līdz 18:00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās - brīvs.

II daļa. Vispārējie kredīta līguma noteikumi

 

1. Definīcijas

Aizdevēja bankas konts Aizdevēja bankas konti, kas norādīti Pamatnoteikumos vai Mājaslapā.
Aizņēmējs Vispārējo kredīta līguma noteikumu 3.3. punktā minētajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kura noslēdz šo Līgumu ar Aizdevēju kā Aizņēmējs. Fizisko personu datu apstrādes izpratnē par Aizņēmēju šī Līguma ietvaros uzskatāma jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura Mājaslapā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir izteikusi savu piekrišanu personu datu apstrādei, ko veic Aizdevējs. Par Aizņēmēja piekrišanu personu datu apstrādei uzskatāmi gan gadījumi, kad Aizņēmējs veic Reģistrācijas komisijas pārskaitījumu uz Aizdevēja bankas kontu, gan gadījumi, kad Aizņēmējs veic e-identifikāciju, neatkarīgi no apstākļa, vai Aizņēmējam ir vai nav izsniegta Kredīta summa.
Aizņēmēja bankas konts Kredītiestādē, uz kuru attiecas no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma vai Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošas prasības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, atvērts konts uz Aizņēmēja vārda, no kura tiek veikta Aizņēmēja E-identifikācija, vai no kura tiek veikta Reģistrācijas komisijas samaksa.
Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija   Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms Līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta limita izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.
E-identifikācija     Trešās personas vai Aizdevēja piedāvāts tehnoloģisks risinājums Mājaslapā, kas nodrošina Aizņēmēja identifikāciju.
Finanšu iestāde     Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu ir tiesīgs atvērt norēķinu kontus saviem klientiem (bankas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes, tajā skaitā tādas maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes, kuras saņēmušas licenci kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu prasībām uzsākušas darbību Latvijas Republikā pakalpojumu sniegšanas vai dibināšanas brīvības ietvaros).
Gada procentu likme (GPL)     Pamatnoteikumos norādītās un saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās kredīta kopējās izmaksas Aizņēmējam, kas izteiktas gada procentos no Kredīta limita. GPL aprēķināšanai tiek izmantoti Pieņēmumi.
Ikmēneša maksājums     Ikmēneša maksājums Līgumā noteiktajā apmērā par iepriekšējo mēnesi, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā atbilstoši Tarifos norādītajam. Aizdevējs ir tiesīgs veikt arī lielāku maksājumu nekā Ikmēneša maksājums.
Ikmēneša samaksas datums    Pamatnoteikumos norādītais Līgumā noteiktā Ikmēneša maksājuma samaksas termiņš, kurš iestājas attiecīgās samaksas dienā plkst. 18:00 pēc Latvijas laika.
Konts     Aizņēmēja norēķinu konts, kas ir atvērts Finanšu iestādē.
Kredīta atmaksas termiņš     Diena, līdz kurai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Aizņēmējam ir pienākums veikt visas Kredīta summas atmaksu, Procentu un citu Līgumā noteikto maksājumu samaksu pilnā apmērā.
Kredīta kopējās izmaksas  Aizņēmējam    Pamatnoteikumos norādītās un saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās visas izmaksas, kas jāmaksā Aizņēmējam un kas uz Līguma noslēgšanas brīdi Aizdevējam ir zināmas.
Kredīta limita pieprasījums     Atbilstoši Vispārējo noteikumu 3. nodaļai Mājaslapā noformēts Aizņēmēja izteikts pieteikums saņemt no Aizdevēja naudas līdzekļus Kredīta limita ietvaros saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Kredīta limits     Pamatnoteikumos norādītā Aizdevēja piešķirtā maksimālā summa, kuru Aizņēmējs ir tiesīgs lietot Līgumā noteiktu laika periodu.
Kredīta summa     Kredīta limita ietvaros Aizņēmēja saņemtā un neatmaksātā kredīta summa.
Likumiskie procenti   Atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanas brīdi ir 6% (seši procenti) gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.
Līguma maksājumi   Aizņēmēja vai jebkuras Trešās personas, kas nav juridiska persona, maksājumi (Aizņēmēja vietā) Aizdevējam, kas ietver Kredīta summas atmaksas maksājumus, Procentus, Nokavējuma procentus, Likumiskos procentus, Līgumsodus, Reģistrācijas komisiju, kā arī citus Līgumā noteiktos maksājumus. 
Līgums Šis Aizņēmēja un Aizdevēja starpā attālināti noslēgtais kredīta limita līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.
Līgumsods Vispārējos noteikumos noteiktais līgumsods, kas Līgumā noteiktajos gadījumos līdz Līguma izbeigšanai tiek aprēķināts par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi.
Maksātspējas samazināšanās     Tajā skaitā, bet ne tikai Aizņēmēja ienākumu samazināšanās, Aizņēmēja norādīto ienākumu avota neesamība, darba tiesisko attiecību izbeigšana ar Aizņēmēja darba devēju u.c. līdzīgi gadījumi, kad pēc Aizdevēja pamatotiem ieskatiem Aizņēmēja finanšu stāvoklis ir pasliktinājies tādā apmērā, kas varētu būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Aizņēmēja spēju izpildīt Līgumā noteiktās saistības.
Mājaslapa     Aizdevēja mājaslapa ar adresi www.nordcard.eu vai jebkura cita interneta vietne, kura tiek izmantota NordCard pakalpojumu sniegšanai.
MK Noteikumi     Spēkā esošie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”. 
Nokavējuma procenti     Procenti par katru Kredīta summas daļas atmaksas kavējumu, kuru apmērs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepārsniedz 36% virs Aizdevēja noteiktās Procentu likmes gadā un atbilst Procentu likmei, kurai pievienoti 0,1% dienā.
Online Banking     Aizdevēja pakalpojums, izmantojot tiešas saziņas formas, kas pieejamas adresē: ob.nordcard.eu, nodrošinot paziņojumu un informācijas apmaiņu ar Aizņēmēju.
Pamatnoteikumi Līguma I daļa.
Piedāvājums Aizdevēja sagatavota informācija, kurā iekļauts Aizņēmējam piemērojamais Tarifs, Aizņēmējam piedāvātais Kredīta limita summas apmērs, kas izstrādāts, pamatojoties uz Aizņēmēja iesniegto pieteikumu Kredīta limita piešķiršanai, E-identifikāciju vai Reģistrācijas komisijas samaksu, Līguma 3.p. kārtībā saņemto pieprasījumu un Aizdevēja veikto Aizņēmēja maksātspējas izvērtējumu.
Pieņēmumi

Ar kartes papildpakalpojumu
Saskaņā ar MK Noteikumiem GPL aprēķināšanai izmantojamie pieņēmumi: (a) Kredīta limits tiek pilnībā izmantots pirmajā Līguma darbības dienā, kalendārā mēneša pirmajā datumā, veicot pirkumus, (b) Kredīta limits ir piešķirts uz 60 mēnešiem, skaitot no pirmās Līguma darbības dienas, (c) Aizņēmējs atmaksā Kredīta summu, maksā Procentus un citus no Līguma un/vai Tarifiem izrietošos maksājumus, veicot Ikmēneša maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā, atmaksu sākot mēnesi pēc pirmās Līguma darbības dienas, (d) GPL aprēķināšanai tiek pieņemts, ka gadā ir 360 dienas un 12 vienādi mēneši, un (e) Procenti un citi no Līguma un/vai Tarifiem izrietošie maksājumi piemērojami atbilstoši minētajai Kredīta limita izmantošanai un Kredīta summas atmaksai, kā arī saskaņā ar Līguma un/vai Tarifu noteikumiem. GPL aprēķinā neņem vērā Nokavējuma procentus, Likumiskos procentus un Līgumsodu. 


Bez kartes papildpakalpojuma
Saskaņā ar MK Noteikumiem GPL aprēķināšanai izmantojamie pieņēmumi: (a) Kredīta limits tiek pilnībā izmantots pirmajā Līguma darbības dienā, kalendārā mēneša pirmajā datumā, veicot naudas pārskaitījumu uz Aizņēmēja bankas kontu vienā maksājumā (b) Kredīta limits ir piešķirts uz 60 mēnešiem, skaitot no pirmās Līguma darbības dienas, (c) Aizņēmējs atmaksā Kredīta summu, maksā Procentus un citus no Līguma un/vai Tarifiem izrietošos maksājumus, veicot ikmēneša maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā, atmaksu sākot mēnesi pēc pirmās Līguma darbības dienas, (d) GPL aprēķināšanai tiek pieņemts, ka gadā ir 360 dienas un 12 vienādi mēneši, un (e) Procenti un citi no Līguma un/vai Tarifiem izrietošie maksājumi piemērojami atbilstoši minētajai Kredīta limita izmantošanai un Kredīta summas atmaksai, kā arī saskaņā ar Līguma un/vai Tarifu noteikumiem. GPL aprēķinā neņem vērā Nokavējuma procentus, Likumiskos procentus un Līgumsodu. 
 

Patiesā labuma guvējs     Fiziska persona, kuras labā, interesēs tiek noslēgts Līgums, un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē, attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).
Politiski nozīmīga persona     Persona, kas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu ir uzskatāma par politiski nozīmīgu personu.
Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis     Fiziska persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālis vai māsa.
Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona     Fiziska persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar Politiski nozīmīgu personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem šā līguma izpratnē, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar Politiski nozīmīgu personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem šā līguma izpratnē, kā arī fiziska persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīgas personas vai kādas no tās ģimenes locekļu labā.
Procenti Atlīdzība par Kredīta summas lietošanu, kas tiek aprēķināta, pamatojoties uz Procentu likmi.
Procentu likme     Pamatnoteikumos norādītā fiksētā procentu likme.
Puse/s Aizņēmējs vai/un Aizdevējs.
Pušu identifikācijas informācija     Līgumā norādītā informācija par Pusēm: Aizdevēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, Aizdevēja konts un Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, Aizņēmēja konts.
Reģistrācijas komisija     Komisijas maksa vismaz 0.01 EUR (viena eiro centa) apmērā, ko saskaņā ar Līgumu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizņēmēja identifikāciju.
Saistītā sabiedrība   Aizdevēja grupas uzņēmums, cits uzņēmums vai sabiedrība, kura tieši vai netieši ieguvusi būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurā Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību.
Tarifi Visi spēkā esošie Aizdevēja sniegto pakalpojumu izcenojumi un noteikumi, kas piemērojami Aizņēmējam atbilstoši piešķirtās kredītlīnijas apmēram un kas pieejami Mājaslapā, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Trešā persona     Jebkura persona, kura nav šī Līguma puse.
Vispārējie noteikumi     Līguma II daļa.

2. Līguma priekšmets

2.1. Noslēdzot šo Līgumu, Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Kredīta limitu šī Līguma Pamatnoteikumos noteiktajā apmērā,  kā rezultātā Aizņēmējs ir tiesīgs izmantot Aizdevēja piešķirtos kredītlīdzekļus minētajā apmērā līdz šajā Līgumā noteiktajam Kredīta summas atmaksas termiņam vai iestājoties kādam no 7.4. punktā minētajiem gadījumiem.


3. Kredīta limita pieprasījums

3.1. Lai noslēgtu Līgumu, Aizņēmējs Mājaslapā aizpilda un iesniedz Kredīta limita pieprasījumu un citu informāciju par Aizņēmēju pēc Aizdevēja pieprasījuma, kas nepieciešama Aizņēmēja pārbaudei un Kredīta limita pieprasījuma izvērtēšanai, kā arī veic E-identifikāciju vai, ja tas noteikts Mājaslapā, veic Reģistrācijas komisijas samaksu, pārskaitot to no Aizņēmēja bankas konta uz Aizdevēja kontu Finanšu iestādē.
3.2. Pirms E-identifikācijas veikšanas vai Reģistrācijas komisijas samaksas un Līguma noslēgšanas Aizņēmējs Mājaslapā var iepazīties ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju.
3.3. Lai iesniegtu Kredīta limita pieprasījumu un noslēgtu Līgumu, Aizņēmējam ir jāatbilst un Aizņēmējs apliecina, ka viņš/viņa visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:
3.3.1. Aizņēmējs nav Politiski nozīmīga persona;
3.3.2. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, un Aizņēmējs nodokļu likumu izpratnē ir uzskatāms par Latvijas Republikas rezidentu;
3.3.3. Kredīta limita pieprasījuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.
3.4. Aizņēmējs apliecina, ka visas Aizņēmēja sniegtās ziņas Aizdevējam ir patiesas un pilnīgas. Aizņēmējs apzinās atbildību, kas iestājas, iesniedzot nepilnīgas vai nepatiesas ziņas. Aizņēmējs apzinās, ka Kredīta limita pieprasījumā pieprasītās ziņu ailes neaizpildīšana ir uzskatāma par šo ziņu neesamību.
3.5. Aizņēmējam ir atvērts maksājumu konts Latvijas Republikā reģistrētā elektroniskās naudas vai maksājumu iestādē.
3.6. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējs ir rīcībspējīga fiziska persona.
3.7. Iesniedzot Kredīta limita pieprasījumu Mājaslapā un veicot E-identifikāciju vai veicot Reģistrācijas komisijas samaksu Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Trešajām personām, kā arī nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja spēju atmaksāt Kredīta limitu.
3.8. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējs ir šī Līguma Patiesais labuma guvējs, kas nozīmē, ka naudas līdzekļi, kurus Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam, tiek izmantoti tikai un vienīgi Aizņēmēja personīgām vajadzībām un interesēm, un šis Līgums netiek slēgts jebkuras citas fiziskas vai juridiskas personas interesēs.
3.9. Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā paziņot Aizdevējam par izmaiņām 3.8. punktā minētajā informācijā, norādot sekojošo:
3.9.1. par rezidentu - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, mēnesis un gads, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
3.9.2. par nerezidentu - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
3.9.3. informācija par patiesā labuma guvēja veiktajiem darījumiem, saimniecisko, personīgo darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.
3.9.4. informācija par to, vai patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona un/vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona.
3.10. Aizņēmējam ir pienākums informēt Aizdevēju gadījumā, ja Aizņēmējs un/vai kāds no Aizņēmēja ģimenes locekļiem, un/vai kāda ar Aizņēmēju cieši saistītā persona ir vai kļūst par Politiski nozīmīgu
personu. Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā elektroniski paziņot par to Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@nordcard.eu vai Online Banking, vai vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi.
3.11. Ja Aizņēmējs vai patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona un/vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona un tās mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz likumā noteikto apmēru, šādā gadījumā Patiesā labuma guvēja identifikācija tiek veikta, Aizņēmējam vai Patiesā labuma guvējam ierodoties klātienē.

 

4. Kredīta limita piešķiršana un Līguma noslēgšana

4.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārējiem noteikumiem un Pamatnoteikumiem, ko apliecina Aizņēmēja apstiprināts Piedāvājums. Aizņēmējs apstiprina un Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Piedāvājumu Līguma 4.1.1.p., 4.2.p. un 4.3.p. kārtībā. Ja Aizņēmējam izteiktajā Piedāvājumā piešķiramais Kredīta limits sakrīt ar to summu, kādai, aizpildot Pieteikumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, ir pieteicies Aizņēmējs, un Aizņēmējs ir pieteikumā atzīmējis, ka piekrīt, ka visa Kredīta limita summa tiek pārskaitīta uz Aizņēmēja norādīto bankas kontu vienā reizē, tad Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Aizdevējs ir piešķīris Kredīta limitu Aizņēmējam, un Aizdevējs ir pārskaitījis Kredīta limita summu uz Aizņēmēja Kontu Finanšu iestādē.
4.1.1. Aizņēmējs  vispirms iesniedz Kredīta limita pieprasījumu, izmantojot Aizdevēja Mājaslapu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.1.2. Pamatojoties uz 4.1.1. punktā norādīto, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizņēmējs ir iepazinies  ar Līguma Pamatnoteikumiem un Vispārējiem noteikumiem, piekrīt tiem (t.sk., Vispārējo noteikumu 12.nodaļā noteiktajai personas datu apstrādei) un atzīst tos sev par saistošiem. Aizņēmējs piekrīt, ka pēc Līguma spēkā stāšanās 4.1. punktā noteiktajā kārtībā, kad Aizņēmējs būs veicis E-identifikāciju vai veicis Reģistrācijas komisijas apmaksu, Līgumā var tikt iekļauta precizēta informācija par Aizņēmēju (vārds, uzvārds, Finanšu iestādes konta numurs, uz kuru tiek izmaksāts Kredīta limits, dzīvesvietas adrese u.c. informācija), kas tiks uzskatīta par aktuālo Aizņēmēja informāciju.
4.2. Vienlaicīgi ar piekrišanu Līguma noteikumiem atbilstoši Vispārējo noteikumu 4.1.p. minētajai kārtībai Aizņēmējs apstiprina Tarifus. Gadījumā, ja Aizņēmējs piekrīt Līguma noteikumiem, veicot Reģistrācijas komisijas samaksu, Aizņēmējam ir pienākums norādīt Reģistrācijas komisijas maksājuma mērķi saskaņā ar Aizdevēja norādījumiem Mājaslapā.
4.3. Pēc Kredīta limita pieprasījuma saņemšanas Aizdevējs izvērtē Aizņēmēja sniegto informāciju, pārliecinās par Aizņēmēja maksātspēju un pieņem lēmumu par Kredīta limita piešķiršanu Aizņēmējam, ko apliecina Aizdevēja nosūtīts Piedāvājums uz Aizņēmēja reģistrēto e-pasta adresi. Aizņēmējs apstiprina vai noraida Aizdevēja Piedāvājumu, informējot Aizdevēju telefoniski vai nosūtot informāciju uz Aizdevēja e-pasta adresi.
4.4. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Kredīta limita piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Ja Kredīta limita piešķiršanas atteikuma pamats ir ziņas, ko Aizdevējs ieguvis parādnieku datu bāzē, tad Aizdevējs nekavējoties un bez maksas informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās parādnieku datu bāzes ziņām. Citos gadījumos Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Kredīta limitu.
4.5. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam piešķirt Kredīta limitu, izteikt Piedāvājumu vai Aizņēmējs 7 (septiņu) dienu laikā nesniedz apstiprinājumu Vispārējo noteikumu 4.3.p. kārtībā, vai noraida Aizdevēja Piedāvājumu Vispārējo noteikumu 4.3.p. kārtībā, Līgums, izņemot Līgumā ietverto Aizņēmēja piekrišanu datu apstrādei, atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu, un Aizņēmēja samaksātā Reģistrācijas komisija netiek atmaksāta Aizņēmējam.
4.6. Izvērtējot Aizņēmēja maksātspēju, Aizdevējs ir tiesīgs piedāvāt Aizņēmējam jaunu Piedāvājumu, paziņojot par to Aizņēmējam Līguma 4.3.p. noteiktajā kārtībā. Ja Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja Piedāvājumam, Aizņēmējs to apstiprina Vispārējo noteikumu 4.3.p. kārtībā.
4.7. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir piekritis Piedāvājumam, kas nosūtīts Vispārējo noteikumu 4.3.p. kārtībā, Aizņēmējs apliecina, ka vēlas noslēgt Līgumu par Piedāvājumā norādīto Kredīta limitu, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar minētā Līguma Vispārējiem noteikumiem un Pamatnoteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.
4.8. Ja Puses ir vienojušās par Kredīta limita apmēru šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, Aizdevējs nodrošina Aizņēmējam Kredīta limita pieejamību Līgumā noteiktajā apjomā. Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Aizdevējam izmaksāt visu vai daļu no piešķirtā Kredīta limita, pieprasot Aizdevējam izmaksāt vēlamos līdzekļus piešķirtā Kredīta limita ietvaros uz Aizņēmēja Kontu Finanšu iestādē. Šādu pieprasījumu Aizņēmējs var veikt, pieprasot maksājumu Online Banking vai  telefoniski.  Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc šajā punktā minētā pieprasījuma saņemšanas Aizdevējs nodrošina Kredīta limita pieejamību Aizņēmēja Kontā Finanšu iestādē.
4.9. Aizdevējam ir tiesības Līguma darbības laikā vienpusēji samazināt Aizņēmējam Līguma 4.8. punktā norādīto izmaksājamo Kredīta limita apmēru, ņemot vērā Aizņēmēja maksātspēju, parādu vēsturi, kā arī izvērtējot Aizņēmēja spējas atmaksāt kredīta limitu. Aizņēmējam izmaksai pieejamais Kredīta limita apmērs ir pieejams Online Banking vai telefoniski.
4.10. Aizņēmējs pēc Līguma spēkā stāšanās ir tiesīgs piešķirtā Kredīta limita ietvaros pieprasīt Kredīta limita summu izmaksu neierobežotu reižu skaitu, ievērojot pieejamo Kredīta limita apmēru. Ja Aizņēmējam ir izmaksāts viss piešķirtais Kredīta limits, jaunu Kredīta limita izmaksas pieprasījumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Aizņēmējs var pieprasīt tikai pēc tam, kad pilnīgi vai daļēji atmaksāta iepriekš izsniegtā Kredīta limita summa vai arī, ja Aizdevējs palielinājis Kredīta limita apmēru. Jebkurā gadījumā Aizdevējs ir tiesīgs atteikt izmaksāt Aizņēmēja pieprasīto Kredīta limitu arī tad, ja Aizņēmējs nav izlietojis visu piešķirto Kredīta limitu, ja Aizdevēja rīcībā ir nonākusi informācija par Aizņēmēja Maksātspējas samazināšanos vai arī Aizņēmējs ir kavējis Līgumā noteiktos maksājumus.

 

5. Procenti

5.1. Aizņēmējs par Kredīta summas lietošanu katru mēnesi līdz Ikmēneša samaksas datumam maksā Aizdevējam Ikmēneša maksājumu, ievērojot Vispārējo noteikumu 5.2.p. minēto bezprocentu periodu, ja tāds ir noteikts. Ja Kredīta summa nav atmaksāta pēc Līguma izbeigšanas, Aizņēmējs turpina maksāt Aizdevējam Likumiskos procentus.
5.2. Aizņēmējam var tikt noteikts bezprocentu periods, kura laikā Aizņēmējs var nemaksāt Procentus par Kredīta summas izmantošanu, ja Aizdevējs paredz šādu bezprocentu perioda iespēju Tarifos, t.i., šādā gadījumā informācija par bezprocentu perioda nosacījumiem tiek iekļauta Tarifos. Aizņēmējam ir tiesības saņemt Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā visu informāciju, kas saistīta ar šāda bezprocentu perioda izmantošanas iespējām (t.sk. salīdzinājumu piemēra veidā ar Kredīta kopējām izmaksām, atmaksājot Kredīta summu pirms/pēc bezprocentu perioda), nosūtot attiecīgu rakstveida informācijas izsniegšanas pieprasījumu Aizdevējam. Ja bezprocentu perioda laikā Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Kredīta summu un Tarifos noteiktās papildpakalpojumu maksas un komisijas pilnā apmērā, Procenti par Kredīta summas izmantošanu bezprocentu perioda laikā netiek aprēķināti. Ja Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Kredīta summu un Tarifos noteiktās papildpakalpojumu maksas un komisijas pēc Tarifos noteiktā bezprocentu perioda vai neatmaksā tās pilnā apmērā, Aizņēmējs maksā Procentus par visu faktisko Kredīta summas izmantošanas laiku, ieskaitot bezprocentu periodu. Aizņēmējam ir tiesības atteikties no bezprocentu perioda, par to rakstiski informējot Aizdevēju Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā.
5.3. Procenti un Likumiskie procenti tiek aprēķināti katru dienu no izlietotās un neatmaksātās kredīta summas un Nokavējuma procenti tiek aprēķināti katru dienu no neatmaksātās un kavētās kredīta summas saskaņā ar konta stāvokli dienas beigās, piemērojot dienas likmi. 

 

6. Kredīta summas atmaksa un maksa par pakalpojumiem

6.1. Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Kredīta limitu uz 60 mēnešiem.
6.2. Aizņēmējam ir pienākums reizi mēnesī līdz Ikmēneša samaksas datumam apmaksāt Ikmēneša maksājumu, kas tiek novirzīts Kredīta summas (tās daļas) atmaksai, Aizņēmējam pārskaitot minēto summu uz Aizdevēja kontu Finanšu iestādē. Informācija, par šajā punktā minēto Kontā iemaksājamo naudas līdzekļu apmēru Aizņēmējam tiks sniegta Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā līdz katra mēneša Ikmēneša samaksas datumam. 
6.3. Aizņēmējs ir tiesīgs jebkurā Līguma darbības laikā veikt Kredīta summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksu vai arī vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma un veikt pilnīgu Līguma maksājumu pirmstermiņa izpildi, par šo tiesību izmantošanu paziņojot Aizdevējam Online Banking vai no Aizņēmēja reģistrētā e-pasta 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Ja Aizņēmējs nav paziņojis Aizdevējam par šajā punktā minēto tiesību izmantošanu, Aizdevējam nav pienākums atbilstoši Vispārējo noteikumu 6.6.p. noteikumiem izsniegt Kredīta summas (tās daļas) atmaksas, Procentu un citu Aizdevējam no Līguma izrietošo saistību aprēķinu Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā. Aizņēmējs veic Aizdevēja izsniegtajā aprēķinā norādītās kopsummas atmaksu Aizdevējam uz tā kontu Finanšu iestādē nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc aprēķina saņemšanas Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā. Ja Aizņēmējs neveic šādu maksājumu, uzskatāms, ka Aizņēmējs nav izlietojis šajā Līguma punktā noteiktās tiesības un turpmākie maksājumi veicami saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību un termiņiem.
6.4. Aizdevējs ir tiesīgs jebkurā Līguma darbības laikā pieprasīt Aizņēmējam veikt pilnīgu Līguma maksājumu pirmstermiņa izpildi, tajā skaitā, atmaksāt Kredīta summu pilnā apmērā, par šo tiesību izmantošanu paziņojot Aizņēmējam Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā vismaz 60 (sešdesmit) dienas iepriekš un norādot Aizdevēja kontu Finanšu iestādē, uz kuru pārskaitāma Aizdevēja sagatavotajā aprēķinā norādītā, no Līguma izrietošo saistību kopsumma. Aizdevējs ir tiesīgs realizēt šajā Līguma punktā norādītās tiesības, ja tās pamatotas ar attiecīgiem grozījumiem patērētāju kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos vai ar citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Aizdevēja rīcībā esošu informāciju par Aizņēmēja Maksātspējas samazināšanos vai ir iestājies kāds no Līguma 11.2.p. nosauktajiem gadījumiem, vai arī tas saistīts ar Aizdevēja iekšējā kredītriska vai šāda riska pārvaldības pieaugumu, vai citu Aizdevēja izmaksu pieaugumu, kas var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Aizdevēja finanšu stāvokli. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 13.5.p. norādīto un tiek piemērota šajā Līguma punktā noteiktā kārtība Aizņēmēja no Līguma izrietošo maksājumu segšanai, Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Kredīta summu pilnā apmērā, Procentus par termiņu, kurā Kredīta summa ir faktiski izmantota, kā arī pārejos no šī Līguma izrietošos maksājumus apmērā, kāds norādīts Aizdevēja sagatavotajā aprēķinā Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā, 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas.
6.5. Atmaksājot Kredīta summu pilnībā saskaņā ar Vispārējo noteikumu 6.3.p. noteikumiem vai Vispārējo noteikumu 6.4.p. gadījumā, Aizņēmējam ir jāsamaksā Aizdevējam visas no Līguma izrietošās saistības, tajā skaitā Līgumsods Līgumā noteiktajos gadījumos un Nokavējuma procenti par periodu, līdz kuram Aizņēmējs pilnībā izpilda savas saistības saskaņā ar šo Līgumu.
6.6. Par atmaksājamo summu Aizdevējs pēc Aizņēmēja iesnieguma par pirmstermiņa atmaksu saņemšanas vai Vispārējo noteikumu 6.4.p. minētā termiņa notecējuma izsniedz Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā Kredīta summas atmaksas, Procentu un citu Aizņēmēja no Līguma izrietošu saistību aprēķinu.
6.7. Kredīta summas atmaksas termiņa pēdējā dienā Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizdevējam Kredīta summu, samaksāt uzkrātos Procentus un citas no Līguma izrietošas saistības.
6.8. Aizņēmējs maksā Aizdevējam maksu par pakalpojumiem saskaņā ar Tarifiem un atbilstoši Līgumam.
6.9. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pieprasīt un šādā gadījumā Aizdevējam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas bez maksas sniegt Aizņēmējam informāciju Online Banking par saskaņā ar Līgumu veiktajiem Līguma maksājumiem (maksājumu izrakstu), tajā skaitā informāciju par Aizņēmēja veiktajiem Procentu, Nokavējumu procentu un Līgumsoda maksājumiem Aizdevējam.
6.10. Aizdevējs nodrošina, ka Aizņēmējam Online Banking ir pieejama informācija par izmantoto Kredīta summu un tās izmantošanas datumiem, pieejamo Kredīta summu (faktiski neizlietoto), kā arī informācija par Procentu un Ikmēneša maksājumu (ja tāds ir noteikts).
6.11. Līgumā paredzētais Ikmēneša maksājums uzskatāms par veiktu, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā Finanšu iestādē. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības piemērot Aizņēmējam Procentus, Nokavējuma procentus un citas tarifos norādītās papildpakalpojumu maksas un komisijas saskaņā ar Līgumu līdz maksājuma identifikācijas brīdim. 
6.12. Aizdevējam ir tiesības piedāvāt Aizņēmējam līdz nākamajam Ikmēneša samaksas datumam atlikt Kredīta summas daļas atmaksu, par šādu piedāvājumu paziņojot Aizņēmējam Online Banking vai telefoniski. Kredīta summas daļas atmaksas atlikšana ir spēkā, ja Aizņēmējs ir samaksājis Aizdevējam visus uzkrātos Procentus, Nokavējumu procentus un visas no līguma izrietošās saistības. Ja, saņemot šādu Aizdevēja piedāvājumu, Aizņēmējs līdz nākamā mēneša Ikmenēša samaksas datumam nav veicis Kredīta summas daļas atmaksu, vai to ir veicis tikai daļēji, uzskatāms, ka Aizņēmējs ir akceptējis šādu Aizdevēja piedāvājumu. Kredīta summas maksājuma atlikšanas gadījumā Aizņēmējam netiek piemēroti Nokavējuma procenti vai citas negatīvas sekas par no šī Līguma izrietošo maksājumu termiņu kavējumu. Ja Aizņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos nav samaksājis Aizdevējam visus uzkrātos Procentus, Nokavējuma procentus, Līgumsodu, Kredīta summas daļas atmaksas atlikšana nav spēkā.
6.13. Aizņēmējs ir tiesīgs ierosināt Aizņēmēja saistību izpildi citā laika periodā nekā tas ir noteikts Līgumā, par to vienojoties ar Aizdevēju, un abpusēji nosakot saistību izpildes grafiku. Ja Aizdevējs pēc šajā punktā minētās vienošanās ar Aizņēmēju panākšanas sagatavo saistību izpildes atmaksas grafiku, tad Aizņēmējam attiecīgi nolīgtajos termiņos ir pienākums veikt administrēšanas maksu par Aizdevēja individuāli sagatavoto maksājumu grafiku tādā apmērā, kādā tas norādīts Aizdevēja piedāvājumā. Aizdevējs jebkurā gadījumā ir tiesīgs atteikt minētā grafika sagatavošanu, un Aizdevējam nav pienākums pamatot šādu atteikumu Aizņēmējam. 

7. Pušu tiesības un pienākumi

7.1. Aizņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informēt Aizdevēju, ja:
7.1.1. mainās Aizņēmēja vārds, uzvārds, Aizņēmēja deklarētā vai faktiskā adrese, e-pasta adrese vai telefona numurs;
7.1.2. ir samazinājusies Aizņēmēja maksātspēja;
7.1.3. ar tiesas spriedumu ir pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process.
7.2. Aizņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Aizdevēja pieprasījuma iesniegt Aizdevējam dokumentus, kas apliecina Aizņēmēja ienākumus pēdējo 6 (sešu) mēnešu laikā.
7.3. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji samazināt Kredīta limitu, paziņojot par to Aizņēmējam Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja šāds Kredīta limita samazinājums ir pamatots ar attiecīgiem grozījumiem patērētāju kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos, Aizdevēja rīcībā esošu informāciju par Aizņēmēja Maksātspējas samazināšanos vai ir iestājies kāds no Līguma 11.2.p. nosauktajiem gadījumiem un/vai saskaņā ar Līguma 13.1.p. norādīto pamatojumu. Šādā gadījumā Aizdevējs izsniegs Aizņēmējam vienpusējā kārtā grozītos Pamatnoteikumus Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā, norādot tajos jaunā (samazinātā) Kredīta limita apmēru. Ar jauno Līguma Pamatnoteikumu izsniegšanu un paziņošanu Aizņēmējam Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā spēku zaudē tie grozītie Pamatnoteikumu punkti, kas paredzēja sākotnēji Aizņēmējam piešķirto (lielāko) Kredīta limita apmēru.
7.4. Aizdevējam ir tiesības pārtraukt vai apturēt pakalpojumu sniegšanu jebkurā laikā un neturpināt jaunu Kredītu summu izsniegšanu, paziņojot par to Aizņēmējam Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Aizdevējs šajā Līguma punktā norādītās tiesības var izmantot gadījumā, ja Aizdevēja pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana vai apturēšana ir pamatota ar attiecīgiem grozījumiem patērētāju kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos, Aizdevēja rīcībā esošu informāciju par Aizņēmēja Maksātspējas samazināšanos ar Aizdevēja iekšējā kredītriska vai šāda riska pārvaldības pieaugumu vai citu izmaksu pieaugumu, kas var būtiski nelabvēlīgi ietekmētu Aizdevēja finanšu stāvokli, kā arī tad, ja ir iestājas kāds no Līguma 11.2.p. nosauktajiem gadījumiem.
7.5. Aizņēmējam noslēdzot Līgumu ar Aizdevēju, ir pienākums Online Banking izveidot balss paroli, kas ir jānosauc katru reizi, kad tiek veikts informācijas vai Kredīta limita pieprasījums telefoniski.
7.6. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem.
7.7. Aizņēmējam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.
7.8. Aizņēmējs apliecina, ka Līguma noslēgšana nepārkāpj trešo personu tiesības, tiesību aktus, atļaujas, tiesas vai kompetentas iestādes spriedumus vai rīkojumus, kas ir Aizņēmējam saistoši.
7.9. Ja Līguma darbības laikā Aizdevējs konstatē, ka Aizņēmējs ir Politiski nozīmīga persona, Aizdevējs nekavējoties liedz Aizņēmējam izmantot Kredīta limita līdzekļus un aptur Līguma darbību līdz brīdim, kad Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma darbības turpināšanu vai Līguma izbeigšanu atbilstoši Vispārējo noteikumu 11.2.8.p. Šajā punktā minēto lēmumu Aizdevējs pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma darbības apturēšanas.

 

8. Saistību izpilde

8.1. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir samaksājis Aizdevējam visas Aizņēmēja no Līguma izrietošās saistības.
8.2. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistības ir izpildītas ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā Finanšu iestādē.
8.3. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir piešķirts Kredīta limits.
8.4. Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 11.2.p. minēto apstākļu iestāšanos, Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Aizdevējs nosūtījis Aizņēmējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu. Līguma izbeigšana neatbrīvo Aizņēmēju no šajā Līgumā noteikto maksājumu pilnīgas izpildes. Aizdevējs paziņojumā par Līguma izbeigšanu norāda vienu no veidiem, kādā Aizņēmējam ir jāatmaksā no šī Līguma izrietošie maksājumi, t.i., Līguma 6.2.p. vai 6.4.p. noteiktajā kārtībā.   
8.5. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:
1) Tarifos noteikto papildu pakalpojumu vai komisiju segšanai;
2) Procentu samaksai;
3) Nokavējuma procentu samaksai;
4) Kredīta summas atmaksai;
5) Līgumsoda un likumisko procentu samaksai.
8.6. Līgumā noteikto maksājuma saistību neizpildes gadījumā Aizdevējs ir tiesīgs īstenot piedziņas pasākumus. Aizņēmējs atlīdzina Aizdevējam tās izmaksas, kas Aizdevējam radušās saistībā ar informācijas vai brīdinājuma par maksājumu savlaicīgu neizpildi un citiem Līguma pārkāpumiem nosūtīšanu un kredītu risku pārvaldi, izvērtējot klienta maksātspēju atkārtoti, atbilstoši Tarifos norādītājam cenrādim. Aizņēmējs piekrīt, ka nepieciešamības gadījumā piedziņas pasākumu īstenošanai Aizdevējs ir tiesīgs piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus, kuri ieguvuši licenci parādu atgūšanas pakalpojumu sniegšanai. Aizņēmējs apzinās, ka parāda piedziņa ir saistīta ar papildu izmaksām, un Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt Aizdevējam radušos izdevumus, kas ir saistīti ar piedziņas procesu saskaņā ar piemērojamām tiesību aktu normām.

 

9. Atteikuma tiesības

9.1. Aizņēmējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu. Aizņēmēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Reģistrācijas komisija netiek atmaksāta.
9.2. Aizņēmējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Aizdevējam, nosūtot informāciju Online Banking vai nosūtot aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu uz Aizdevēja juridisko adresi vai pa e-pastu uz Aizdevēja e-pasta adresi.
9.3. Izmantojot Mājaslapu, lejupielādēt atteikuma veidlapu var šajā saitē www.nordcard.eu/lv/veidlapas.
9.4. Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, atmaksāt Aizdevējam pilnā apmērā izsniegto Kredīta summu, uzkrātos Procentus un citus no Līguma vai Tarifiem izrietošos maksājumus.

 

10. Atbildība

10.1. Aizdevējam ir tiesības liegt Aizņēmējam iespēju izmantot Kredīta limita līdzekļus, ja Aizņēmējs kavē kādu no Līguma maksājumiem, līdz brīdim, kad Aizņēmējs pienācīgā kārtā ir izpildījis savas no šī Līguma izrietošās saistības.
10.2. Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Aizņēmējam par Līgumā noteikto Kredīta summas maksājuma kavējumu līdz saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai Nokavējuma procentus no savlaicīgi nesamaksātā Kredīta summas maksājuma par katru kavējuma dienu. Pēc Līguma izbeigšanas Aizdevējs piemēro Likumiskos procentus.
10.3. Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Aizņēmējam par Vispārējo noteikumu 3.4.p. pārkāpšanu Līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Kredīta limita.
10.4. Par Vispārējo noteikumu 7.1.p. noteikto Aizņēmēja saistību neizpildi Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Aizņēmējam vienreizēju maksimālo Līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Kredīta limita.
10.5. Līgumā noteikto Nokavējumu procentu un/vai Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes pienākuma.
10.6. Pusēm Līguma izpildes gaitā, izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksa, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājaslapas darbības traucējumu dēļ, Finanšu iestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.
10.7. Ja Aizņēmējs kavē kādu no Līguma maksājumiem ilgāk nekā 3 (trīs) dienas, Aizdevējs ir tiesīgs izsūtīt Aizņēmējam parastu vai ierakstītu vēstuli ar atgādinājumu par saistību izpildes maksājuma kavējumu, par kuru Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7.00 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu vēstuli.
10.8. Neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Puses saistību neizpildes rezultātā, ko izraisa netipiski vai neparedzami šķēršļi, kas ir ārpus attiecīgās Puses kontroles, ar nosacījumu, ka ietekmētā Puse var pierādīt, ka tā, piemērojot pienācīgu rūpību, nespēja pārvarēt vai novērst šādus šķēršļus. Ietekmētā Puse apņemas nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un to pamatojumu.

 

11. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana

11.1. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
11.2. Aizdevējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā nekavējoties, rakstiski par to informējot Aizņēmēju, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:
11.2.1. Aizņēmējs ilgāk par 5 (piecām) dienām kavē Līgumā noteiktos Līguma maksājumu samaksas termiņus;
11.2.2. Aizņēmējs Aizdevējam iesniegtajos dokumentos vai informācijā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas un šādu ziņu sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Aizņēmēja saistību izpildi vai Aizdevēja lēmumu par Kredīta limita piešķiršanu;
11.2.3. pret Aizņēmēju tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Kredīta summas;
11.2.4. stājies likumīgā spēkā tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu;
11.2.5. tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Kredīta summu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsāktas piedziņas darbības;
11.2.6. Aizdevēja rīcībā nonākusi informācija par Aizņēmēja Maksātspējas samazināšanos;
11.2.7. Aizdevējs faktiski vairs nevar nodrošināt Kredīta summas pieejamību Aizņēmējam, jo Aizdevējam kļuvis zināms, ka Aizņēmēja norādītais Konts Finanšu iestādē ir bloķēts un/vai slēgts (t.i., Konts nav izmantojams norēķinu veikšanai);
11.2.8. Aizdevējs ir konstatējis, ka Aizņēmējs ir Politiski nozīmīga persona;
11.2.9. Aizdevējs atbilstoši Vispārējo noteikumu 6.4.p. ir pieprasījis Aizņēmējam veikt pilnīgu Līguma maksājumu pirmstermiņa izpildi vai Aizņēmējs ir pilnā apmērā atmaksājis Kredīta summu (vai nav izmantojis to vispār) un visas no Līguma izrietošās saistības, pamatojoties uz Vispārējo noteikumu 6.4.p. minētajiem gadījumiem.
11.3. Ja Aizdevējs ir vienpusēji izbeidzis Līgumu pirms termiņa, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam no Līguma izrietošās saistības, tajā skaitā Nokavējuma procentus un Līgumsodus Līgumā noteiktajos gadījumos. Par atmaksājamo summu Aizdevējs sagatavo un iesniedz aprēķinu Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā.
11.4. Kredīta limita darbības termiņš ir 60 mēneši. Aizdevējs 60 (sešdesmit) dienas pirms Kredīta limita darbības termiņa beigām var izvērtēt iespēju pagarināt Kredīta limita darbības termiņu uz vēl uz 60 mēnešiem uz tiem pašiem Līguma noteikumiem. Ja Aizdevējs nav informējis Aizņēmēju par Kredīta limita darbības pagarinājumu uz vēl uz 60 mēnešiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, ir uzskatāms, ka Kredīta limits ir automātiski pagarināts vēl uz 60 mēnešiem uz tiem pašiem noteikumiem.
11.4.1. Ja Aizdevējs 11.4. punktā noteiktajā termiņā izlemj nepagarināt Kredīta limita darbības termiņu uz vēl 60 mēnešiem, tad Aizdevējs par to paziņo Aizņēmējam 30 (trīsdesmit) dienas pirms Kredīta limita darbības termiņa beigām šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Aizņēmēja pienākums ir Kredīta limita darbības pēdējā dienā atmaksāt visus no Līguma izrietošos maksājumus.
11.5. Līgums ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir izpildījis visas pret Aizdevēju uzņemtās un Līgumā noteiktās saistības, tajā skaitā apmaksājis visus no Līguma izrietošos maksājumus.

 

12. Datu apstrāde

12.1. Aizdevējs ir tiesīgs veikt Aizņēmēja personas datu apstrādi likumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši Aizdevēja personu datu apstrādes politikai, kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu bāzes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, zemesgrāmatas u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis ir maksātspējas izvērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana. Aizņēmējs piekrīt savu datu apstrādei un Aizdevēja tiesībām gan saņemt datus par Aizņēmēju no trešajām personām, gan nodot Aizņēmēja datus trešajām personām par Aizņēmēju un viņa saistībām (t.sk., aktīvajām saistībām, pienācīgi izpildītajām saistībām, kā arī par nepienācīgi izpildītajām saistībām) ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju, vienlaikus ņemot vērā arī Aizņēmēja saistības pret citiem kreditoriem, veidot Aizņēmēja kredītvēsturi gan par izpildītajām, gan neizpildītajām saistībām, kā arī nodrošināt citiem Aizņēmēja kreditoriem iespēju iepazīties ar Aizņēmēja kredītvēsturi un aktuālajām saistībām pret Aizņēmēju ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju.
12.2. Aizņēmējs piekrīt Aizņēmēja datu saņemšanai, nosūtīšanai parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem un Aizņēmēja datu apstrādes uzņēmumiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar šādiem uzņēmumiem un valsts iestādēm: Iedzīvotāju reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts reģionālā attīstības aģentūra, SIA Creditreform Latvijā, reģistrācijas numurs 40003255604, Lindorff Oy Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40003514990, SIA Paus Konsults, reģistrācijas numurs 40003352670, SIA Julianus Inkasso Latvija, reģistrācijas numurs 40003717522, UAB Gelvora filiāle Latvijā, reģistrācijas numurs 40103208983, AS "CREFO Birojs", reģistrācijas numurs 40103947718, Instantor AB, reģistrācijas numurs 556818-2835, SIA Melnā lapa, reģistrācijas numurs 40103299624, SIA Sergel, reģistrācijas numurs 40103183181, SIA Konsultatīvā sabiedrība Conventus, reģistrācijas numurs 40003428538, SIA Creditinfo Latvija, reģistrācijas numurs 40103239517, AS “Kredītinformācijas Birojs”, reģistrācijas numurs 40103673493, SIA Transact Pro, reģistrācijas numurs 41503033127, ne tikai par Aizņēmēja pienācīgi, bet arī nepienācīgi pildītām saistībām, kā arī Privātuma politikā minēto datu apstrādes mērķu sasniegšanai. Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju saistītajām sabiedrībām un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Aizdevējs.
12.3. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs izmanto Līgumā vai Kredīta limita pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru komerciālu materiālu, reklāmas materiālu, jaunumu un citas līdzīgas informācijas sūtīšanai par Aizdevēja vai Saistīto sabiedrību piedāvātajiem produktiem vai rīkotajām akcijām. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas Online Banking vai komerciālajā paziņojumā norādītajā veidā.
12.4. Aizdevējam ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Aizņēmēja norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Aizņēmēja deklarēto un/vai faktisko adresi, lai sasniegtu Aizņēmēju. 
12.5. Aizdevējs veic Aizņēmēja datu apstrādi ar mērķi veikt klientu uzskaiti, veikt līgumisko saistību izpildes nodrošināšanu, parādu piedziņu, telefonsarunu ierakstīšanu un minēto ierakstu uzglabāšanu ar mērķi veikt darbinieku sniegtā apkalpošanas servisa kvalitātes novērtēšanu, kā arī ar mērķi izveidot un uzturēt personu kredītvēstures datu bāzi (reģistru), kurā apkopota informācija par Aizdevēja parādu atgūšanas procesa gaitā fiksētiem maksājumu kavējumiem, kā arī kavēto maksājumu izpildes statusu, Aizdevēja finansiālo interešu aizstāvībai, lai izvērtētu potenciālo Aizņēmēja kredītrisku, kā arī izpildītu likumā noteiktās prasības pienācīgai Aizņēmēja maksātspējas pārbaudei.
12.6. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs atkārtoti pārbauda Aizņēmēja maksātspēju un Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs sazinās ar Aizņēmēju gadījumā, ja, izvērtējot Aizņēmēja maksātspēju, tiek konstatēts, ka ir mainījušies apstākļi, kas bija iepriekšējā Kredīta limita summas izsniegšanas atteikuma iemesls, izmantojot Lietotāja kontā norādīto kontaktinformāciju, lai informētu Aizņēmēju par apstākļu maiņu un sniegtu informāciju par Aizdevēja mājas lapā publicēto informāciju par Aizdevēja pakalpojumu.
12.7. Aizņēmējam ir tiesības atteikties no 12.6. punktā minētās Aizņēmēja datu apstrādes, par to paziņojot Aizdevējam šā Līguma noteiktajā kārtībā.
12.8. Aizdevējs apliecina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju, kas iegūta šā Līguma ietvaros ir konfidenciāla. Minēto informāciju par Aizņēmēju, Aizdevējs sniedz tikai LR normatīvajos aktos minētajā kārtībā un apjomā, un normatīvajos aktos noteiktajām personām.
12.9. Aizņēmējs brīvi un nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta gan uz Aizņēmēja norādītā mobilā telefona pieslēguma numuru, gan uz Aizņēmēja e-pasta adresi. Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav un nebūs iebildumu gan par turpmāku piešķirtā pieslēguma numura izmantošanu, gan par Aizņēmēja e-pasta adreses izmantošanu, reklāmas materiālu, jaunumu un līdzīga satura informācijas nosūtīšanai. Aizņēmējs neiebilst ne pret reklāmas materiālu nosūtīšanu šādā veidā, ne arī pret to saturu. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanas.

12.10. Aizņēmējs ir informēts, ka maksājuma datos tiks atklāts Aizņēmēja personas kods ar mērķi izpildīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās prasības.

 

13. Izmaiņas Līguma noteikumos, Tarifos un informēšanas kārtība

13.1. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus Līguma Pamatnoteikumos un/vai Vispārējos noteikumos, t.sk., grozījumi Kredīta limita apmēram, Procentu likmei, ja šādas izmaiņas ir pamatotas ar Aizdevēja iekšējā kredītriska vai šāda riska pārvaldības pieaugumu/samazinājumu vai citu izmaksu pieaugumu/samazinājumu, paziņojot par to Aizņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 13.4.p.
13.2. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus Tarifos. Aizņēmēja tiesības un pienākums ir sekot Tarifu izmaiņām. Informācija par izmaiņām Tarifos ir pieejama Mājaslapā. Informācija Aizņēmējam tiek paziņota, izmantojot Aizdevējam pieejamos saziņas līdzekļus ar Aizņēmēju (e-pasts vai Online Banking) vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās. Aizdevējam ir tiesības informēt Aizņēmēju īsākā periodā par tādām izmaiņām Tarifos, kas Aizņēmējam ir labvēlīgas. Izmaiņas Tarifos stājas spēkā ar izmaiņu paziņojuma termiņa izbeigšanās brīdi.
13.3. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai no Aizdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ iestājas apstākļi, kas Aizdevējam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu, tad Aizdevējs par šādām izmaiņām 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informē Aizņēmēju, paziņojot par to Aizņēmējam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 13.4.p. Aizdevējam ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, informējot Aizņēmēju par izmaiņām saskaņā ar šo punktu, nosūtot Aizņēmējam attiecīgu paziņojumu Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā.
13.4. Informācija par izmaiņām Līguma Pamatnoteikumos un/vai Vispārējos noteikumos, Tarifos vai Vispārējo noteikumu 13.3.p. minētā informācija Aizņēmējam tiek paziņota Online Banking vai Aizņēmēja reģistrētajā e-pastā. Aizdevējam ir tiesības šādu informāciju iesniegt Aizņēmējam arī Vispārējo noteikumu 13.7.p. noteiktajā kārtībā.
13.5. Ja 30 (trīsdesmit) dienas pēc paziņošanas Aizņēmējam par izmaiņām Līguma Pamatnoteikumos un/vai Vispārējos noteikumos vai par Vispārējo noteikumu 13.3.p. minēto Līguma maksājumu palielinājumu vai samazinājumu Aizņēmējs nav rakstiski pieprasījis Līguma izbeigšanu vai paziņojis, ka nepiekrīt minētajām izmaiņām, uzskatāms, ka Aizņēmējs piekritis veiktajām izmaiņām un uzskata tās sev par saistošām. Ja minētajā termiņā Aizņēmējs ir rakstiski paziņojis, ka nepiekrīt minētajām izmaiņām, un/vai ja Aizdevējs vienpusējā kārtā piekrīt tam, ka paziņotās izmaiņas tomēr nestājas spēkā, Puses turpina pildīt līdz paziņotajām izmaiņām spēkā esošā Līguma noteikumus un Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 31. (trīsdesmit pirmajā) dienā pēc paziņošanas Aizņēmējam par plānotajām izmaiņām. Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana (pēc Aizdevēja vai Aizņēmēja iniciatīvas) neatbrīvo Aizņēmēju no šajā Līgumā noteikto maksājumu un saistību pilnīgas izpildes, proti, Aizņēmējam ir jāatmaksā visas no šī Līguma izrietošās saistības vienā no minētājiem veidiem pēc Aizdevēja izvēles, par kuru Aizdevējs rakstveidā paziņo Aizņēmējam, t.i., Līguma 6.2.p. vai 6.4.p. noteiktajā kārtībā.
13.6. Puses vienojas, ka galvenais saziņas līdzeklis Pušu starpā, tajā skaitā, jebkādu paziņojumu un iesniegumu nosūtīšanai otrai Pusei, ir Online Banking. Aizņēmējs ar šo piekrīt sazināties un saņemt informāciju no Aizdevēja caur Online Banking un atsakās no Vispārējo noteikumu 6.9.p. minētās informācijas saņemšanas papīra formā.
13.7. Pušu paziņojumi var tikt noformēti rakstveidā latviešu valodā (ja vien Puses nevienojas par angļu un/vai krievu valodas izmantošanu savstarpējā saziņā un informācijas apmaiņā) un nosūtīti otrai Pusei uz Aizņēmēja deklarēto adresi un/vai faktisko adresi adresi un/vai e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Kredīta limita pieprasījumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. kalendārajā dienā pēc Latvijas Pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. 

 

14. Prasījumu nodošana

14.1. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu Trešajām personām. Aizņēmējs neiebilst, ka šādā gadījumā Aizdevējs izpauž Trešajām personām visu informāciju, kas izriet no Līguma. Aizņēmējs piekrīt un apzinās, ka Aizdevējam nav pienākums informēt Aizņēmēju par Aizdevēja no Līguma izrietošo prasījumu cesiju trešajām personām, ja Aizdevējs turpina apkalpot no Līguma izrietošo kredītu attiecībā pret Aizņēmēju.
14.2. Aizņēmējs piekrīt, ka, cedējot trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām Trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk Trešajām personām. Šādā gadījumā Trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Aizņēmēju, kādas ir noteiktas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu, un nav pienākums informēt Aizņēmēju par šādu cesiju, ja Aizdevējs turpina apkalpot no Līguma izrietošo kredītu attiecībā pret Aizņēmēju.
14.3. Aizņēmējs piekrīt, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Aizdevējam ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu jaunajiem kreditoriem. Ja Aizdevējs turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, Aizņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus Aizdevējam saskaņā ar Līguma noteikumiem. Papildus tam Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējam nav pienākums informēt Aizņēmēju par faktu, ka Aizdevējs turpina darboties kā kreditoru aģents (pilnvarnieks). Ja Aizdevējs cedē no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, tad Aizņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno kreditoru kontiem, kas norādīti Aizdevēja paziņojumā Aizņēmējam.
14.4. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs, piedāvājot Trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs publiski izpaust Trešajām personām, tajā skaitā ievietojot mājaslapā, šādu ar Aizņēmēju saistītu informāciju: Aizņēmēja ikmēneša neto ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi, vecumu, dzimumu, dzīvesvietas valsti un citu ar Aizņēmēju saistītu informāciju. Publiski izpaužot iespēju cedēt no Līguma izrietošos prasījumus, Aizdevējs apņemas publiski neizpaust Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, precīzu dzīvesvietas adresi un attēlu.


15. Citi noteikumi

15.1. Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma nosūta Līgumu rakstiskā formā uz Aizņēmēja deklarēto vai faktisko adresi, kas norādīta Kredīta limita pieprasījumā. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses.
15.2. Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi. Šādā gadījumā Aizdevējs sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja Tarifos norādīto komisijas maksu par rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu (ja tāda ir noteikta), bet ne vairāk kā 30 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju.
15.3. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme. Ja Pamatnoteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem noteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie.
15.4. Aizdevēja uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.
15.5. Pušu strīdus saistībā ar Līgumu izšķirs Latvijas Republikas tiesu institūcijas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Aizdevējs informē, ka Aizņēmējam ir tiesības pirms prasības celšanas tiesā vērsties pie šāda ārpustiesas strīdu risinātāja: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.
15.6. Līgums tiek glabāts Aizdevēja datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais Līgums datu bāzē tiek glabāts uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto glabāšanas laiku.


 

Apply for free