Standard Information

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

Spēkā no 21.09.2020

 

1. KREDĪTA DEVĒJA NOSAUKUMS UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Kredīta devējs SIA “Hedge Capital Company”, reģistrācijas Nr. 40103968692
Adrese Gustava Zemgala Gatve 74A, Rīga, LV-1039
Tālrunis +371 62004400
E-pasts info@nordcard.eu
Mājaslapa www.nordcard.eu

2. KREDĪTA PAKALPOJUMA GALVENO IEZĪMJU APRAKSTS

Kredīta veids Kredīta līgums

Kredīta kopējā summa

Maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu

5000 EUR
Kreditēšanas līguma darbības termiņš Termiņš nav noteikts
Jums jebkurā laikā pēc pieprasījuma var lūgt atmaksāt kredīta summu pilnā apmērā

3. KREDĪTA IZMAKSAS

Aizņēmuma likme vai dažādas aizņēmuma likmes, ja tādas piemēro kreditēšanas līgumam

Fiksēta procentu likme:
- 0.08% – 0.1155% dienā;
- Procentu likme tiek noteikta individuāli.

 

Gada procentu likme (GPL)

Tās ir kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no jums piešķirtās kredīta kopējās summas

GPL tiek norādīta, lai Jūs varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus

33.45%

 

Izmantotie pieņēmumi ar precīziem gada procentu likmes aprēķinā iekļautiem gada procentu likmes parametriem:

 • Kredīta summa tiek pilnībā izmantota pirmajā Līguma darbības dienā, kalendārā mēneša pirmajā datumā, veicot naudas pārskaitījumu uz Aizņēmēja bankas kontu vienā maksājumā (nav pievienots kartes papildpakalpojums),
 • GPL aprēķināšanai piemērā izmantotā individuāli noteiktā procentu likme ir 0.08% dienā,
 • Kredīta summa ir piešķirta uz 60 mēnešiem, skaitot no pirmās Līguma darbības dienas, 
 • Aizņēmējs atmaksā Kredīta summu, maksā Procentus un citus no Līguma un/vai Tarifiem izrietošos maksājumus, veicot ikmēneša maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā, atmaksu sākot mēnesi pēc pirmās Līguma darbības dienas, 
 • GPL aprēķināšanai tiek pieņemts, ka gadā ir 360 dienas un 12 vienādi mēneši, un 
 • Procenti un citi no Līguma un/vai Tarifiem izrietošie maksājumi piemērojami atbilstoši minētajai Kredīta izmantošanai un Kredīta summas atmaksai, kā arī saskaņā ar Līguma un/vai Tarifu noteikumiem. GPL aprēķinā neņem vērā Nokavējuma procentus, Likumiskos procentus un Līgumsodu.
Izmaksas

Reģistrācijas komisija - 0,01 EUR (vienreizēja).

Maksājums uz savu personīgo bankas kontu - 3% (min. 3,00 EUR).

Nosacījumi, saskaņā ar kuriem šīs izmaksas drīkst mainīt

Aizdevējam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus Tarifos. Aizņēmēja tiesības un pienākums ir sekot Tarifu izmaiņām. Informācija par izmaiņām Tarifos ir pieejama Mājaslapā. Informācija Aizņēmējam tiek paziņota, izmantojot Aizdevējam pieejamos saziņas līdzekļus ar Aizņēmēju (e-pasts vai Online Banking) vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās. Aizdevējam ir tiesības informēt Aizņēmēju īsākā periodā par tādām izmaiņām Tarifos, kas Aizņēmējam ir labvēlīgas. Izmaiņas Tarifos stājas spēkā ar izmaiņu paziņojuma termiņa izbeigšanās brīdi.


Ja Aizņēmējs ir rakstiski paziņojis, ka nepiekrīt minētajām izmaiņām, un ja Aizdevējs vienpusējā kārtā piekrīt tam, ka paziņotās izmaiņas tomēr nestājas spēkā, Puses turpina pildīt līdz paziņotajām izmaiņām spēkā esošā Līguma noteikumus. Ja Aizdevējs vienpusējā kārtā nepiekrīt tam, ka paziņotās izmaiņas nestājas spēkā, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 31. dienā pēc paziņošanas Aizņēmējam par plānotajām izmaiņām. Kredīta līguma izbeigšana neatbrīvo aizņēmēju no kredīta līgumā noteikto maksājumu pilnīgas izpildes.

Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā Maksājumu kavējumu gadījumā Jums papildus aprēķinās nokavējuma procentus, kuru apmērs nepārsniedz 36% virs kredīta devēja noteiktās procentu likmes gadā. Nokavējuma procenti tiek aprēķināti no savlaicīgi nesamaksātā kredīta summas maksājuma par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk kā kavētās kredīta summas apmērā. Savukārt pēc līguma izbeigšanas tiks piemēroti likumiskie procenti.

4. CITI BŪTISKI JURIDISKI ASPEKTI

Kreditēšanas līguma izbeigšana

Aizņēmējs ir tiesīgs jebkurā kredīta līguma darbības laikā vienpusējā kārtā atkāpties no kredīta līguma, atmaksājot saņemto un neatmaksāto kredīta summu un citus no kredīta līguma izrietošus maksājumus, par šo tiesību izmantošanu paziņojot kredīta devējam 3 (trīs) darba dienas iepriekš.


Kredīta devējs ir tiesīgs izbeigt kredīta līgumu vienpusējā kārtā nekavējoties, rakstiski par to informējot aizņēmēju, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:

 • Aizņēmējs ilgāk par 5 (piecām) dienām kavē Līgumā noteiktos Līguma maksājumu samaksas termiņus;
 • Aizņēmējs Aizdevējam iesniegtajos dokumentos vai informācijā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas un šādu ziņu sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Aizņēmēja saistību izpildi, vai Aizdevēja lēmumu par Kredīta piešķiršanu;
 • Pret Aizņēmēju tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Kredīta summas;
 • Stājies likumīgā spēkā tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu;
 • Tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Kredīta summu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsāktas piedziņas darbības;
 • Aizdevēja rīcībā nonākusi informācija par Aizņēmēja Maksātspējas samazināšanos (t.sk., bet ne tikai par aizņēmēja ienākumu samazināšanos, aizņēmēja norādīto ienākumu avota neesamību, darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar aizņēmēja darba devēju u.c. līdzīgi gadījumi, kad pēc aizdevēja pamatotiem ieskatiem aizņēmēja finanšu stāvoklis ir pasliktinājies tādā apmērā, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt aizņēmēja spēju izpildīt kredīta līgumā noteiktās saistības);
 • Aizdevējs faktiski vairs nevar nodrošināt Kredīta summas pieejamību Aizņēmējam, jo Aizdevējam kļuvis zināms, ka Aizņēmēja norādītais Konts Finanšu iestādē ir bloķēts un/vai slēgts (t.i., Konts nav izmantojams norēķinu veikšanai);
 • Aizdevējs ir konstatējis, ka Aizņēmējs ir Politiski nozīmīga persona (tajā skaitā, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona);
 • Aizdevējs ir pieprasījis Aizņēmējam veikt pilnīgu līguma maksājumu pirmstermiņa izpildi vai Aizņēmējs ir pilnā apmērā atmaksājis Kredīta summu (vai nav izmantojis to vispār) un visas no Līguma izrietošās saistības, pamatojoties uz Vispārējo noteikumu 6.4.p. minētajiem gadījumiem.

Datubāzes izmantošana

Kredīta devējam ir nekavējoties un bez maksas Jums jāpaziņo par rezultātiem, ko devusi datubāzes izmantošana, ja atteikumu izsniegt kredītu pamato ar tajā iegūtām ziņām. Šo noteikumu nepiemēro, ja šādas informācijas sniegšana ir aizliegta Eiropas Kopienas tiesību aktos vai ir pretrunā ar sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības mērķiem    

Pirms kredīta piešķiršanas un tā uzraudzības laikā kredīta devējs izmanto kredīta pieprasījuma iesniedzēja personas datus informācijas saņemšanai un nodošanai trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēji, Iedzīvotāju reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu bāze, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra u.c.). Pēc nepieciešamības var tikt izmantotas arī citas datu bāzes.

5. PAPILDINFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ FINANŠU PAKALPOJUMU TĀLPĀRDOŠANAS GADĪJUMĀ

Informācija par kredīta devēju
Attiecīgā uzraudzības iestāde Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
Informācija par kreditēšanas līgumu

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāro dienu laikā

Jā, 14 kalendāro dienu laikā no kredīta līguma noslēgšanas brīža.

 

Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, atmaksāt kredīta devējam pilnā apmērā izsniegto kredīta summu, kā arī uzkrātos procentus un citus no kredīta līguma vai tarifiem izrietošos maksājumus.

Atteikuma tiesību izmantošana Aizņēmējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu kredīta devējam Online Banking vai nosūtot kredīta devējam aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu sūtījumā uz kredīta devēja juridisko adresi vai e-pastu uz kredīta devēja e-pasta adresi. 
Tiesību akti, ko kredīta devējs izmantojis kā pamatu attiecību veidošanai ar Jums pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas Latvijas Republikas normatīvie akti.
Noteikums par tiesību aktiem, ko piemēro kreditēšanas līgumam, un/vai kompetentā tiesa Latvijas Republikas normatīvie akti.
Izmantotā valoda Informācija un līguma noteikumi būs latviešu valodā, ja vien kredīta devējs un aizņēmējs nevienojas par angļu vai krievu valodas izmantošanu savstarpējā saziņā un informācijas apmaiņā.
Informācija par strīdu izskatīšanu
Ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānisma pastāvēšana un pieejamība Attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 

1. KREDĪTA DEVĒJA NOSAUKUMS UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Kredīta devējs SIA “Hedge Capital Company”, reģistrācijas Nr. 40103968692
Adrese Gustava Zemgala Gatve 74, Rīga, LV-1039
Tālrunis +371 62004400
E-pasts info@nordcard.eu
Mājaslapa www.nordcard.eu

2. KREDĪTA PAKALPOJUMA GALVENO IEZĪMJU APRAKSTS

Kredīta veids Kredīta līgums

Kredīta kopējā summa

Maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu

5000 EUR
Kreditēšanas līguma darbības termiņš Termiņš nav noteikts
Jums jebkurā laikā pēc pieprasījuma var lūgt atmaksāt kredīta summu pilnā apmērā

3. KREDĪTA IZMAKSAS

Aizņēmuma likme vai dažādas aizņēmuma likmes, ja tādas piemēro kreditēšanas līgumam Fiksēta procentu likme:
- 0.08% – 0.1155% dienā;
- Procentu likme tiek noteikta individuāli.

Gada procentu likme (GPL)

Tās ir kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no jums piešķirtās kredīta kopējās summas

GPL tiek norādīta, lai Jūs varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus

33.45%

Izmantotie pieņēmumi ar precīziem gada procentu likmes aprēķinā iekļautiem gada procentu likmes parametriem:

 • Kredīta summa tiek pilnībā izmantota pirmajā Līguma darbības dienā, kalendārā mēneša pirmajā datumā, veicot naudas pārskaitījumu uz Aizņēmēja bankas kontu vienā maksājumā (nav pievienots kartes papildpakalpojums),
 • GPL aprēķināšanai piemērā izmantotā individuāli noteiktā procentu likme ir 0.08% dienā,
 • Kredīta summa ir piešķirta uz 60 mēnešiem, skaitot no pirmās Līguma darbības dienas,
 • Aizņēmējs atmaksā Kredīta summu, maksā Procentus un citus no Līguma un/vai Tarifiem izrietošos maksājumus, veicot ikmēneša maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā, atmaksu sākot mēnesi pēc pirmās Līguma darbības dienas,
 • GPL aprēķināšanai tiek pieņemts, ka gadā ir 360 dienas un 12 vienādi mēneši, un
 • Procenti un citi no Līguma un/vai Tarifiem izrietošie maksājumi piemērojami atbilstoši minētajai Kredīta izmantošanai un Kredīta summas atmaksai, kā arī saskaņā ar Līguma un/vai Tarifu noteikumiem. GPL aprēķinā neņem vērā Nokavējuma procentus, Likumiskos procentus un Līgumsodu.
Izmaksas Reģistrācijas komisija - 0,01 EUR (vienreizēja).
Maksājums uz savu personīgo bankas kontu - 3% (min. 3,00 EUR).
Nosacījumi, saskaņā ar kuriem šīs izmaksas drīkst mainīt

Aizdevējam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus Tarifos. Aizņēmēja tiesības un pienākums ir sekot Tarifu izmaiņām. Informācija par izmaiņām Tarifos ir pieejama Mājaslapā. Informācija Aizņēmējam tiek paziņota, izmantojot Aizdevējam pieejamos saziņas līdzekļus ar Aizņēmēju (e-pasts vai Online Banking) vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās. Aizdevējam ir tiesības informēt Aizņēmēju īsākā periodā par tādām izmaiņām Tarifos, kas Aizņēmējam ir labvēlīgas. Izmaiņas Tarifos stājas spēkā ar izmaiņu paziņojuma termiņa izbeigšanās brīdi.


Ja Aizņēmējs ir rakstiski paziņojis, ka nepiekrīt minētajām izmaiņām, un ja Aizdevējs vienpusējā kārtā piekrīt tam, ka paziņotās izmaiņas tomēr nestājas spēkā, Puses turpina pildīt līdz paziņotajām izmaiņām spēkā esošā Līguma noteikumus. Ja Aizdevējs vienpusējā kārtā nepiekrīt tam, ka paziņotās izmaiņas nestājas spēkā, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 31. dienā pēc paziņošanas Aizņēmējam par plānotajām izmaiņām. Kredīta līguma izbeigšana neatbrīvo aizņēmēju no kredīta līgumā noteikto maksājumu pilnīgas izpildes.

Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā Maksājumu kavējumu gadījumā Jums papildus aprēķinās nokavējuma procentus, kuru apmērs nepārsniedz 36% virs kredīta devēja noteiktās procentu likmes gadā. Nokavējuma procenti tiek aprēķināti no savlaicīgi nesamaksātā kredīta summas maksājuma par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk kā kavētās kredīta summas apmērā. Savukārt pēc līguma izbeigšanas tiks piemēroti likumiskie procenti.

4. CITI BŪTISKI JURIDISKI ASPEKTI

Kreditēšanas līguma izbeigšana

Aizņēmējs ir tiesīgs jebkurā kredīta līguma darbības laikā vienpusējā kārtā atkāpties no kredīta līguma, atmaksājot saņemto un neatmaksāto kredīta summu un citus no kredīta līguma izrietošus maksājumus, par šo tiesību izmantošanu paziņojot kredīta devējam 3 (trīs) darba dienas iepriekš.


Kredīta devējs ir tiesīgs izbeigt kredīta līgumu vienpusējā kārtā nekavējoties, rakstiski par to informējot aizņēmēju, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:

 • Aizņēmējs ilgāk par 5 (piecām) dienām kavē Līgumā noteiktos Līguma maksājumu samaksas termiņus;
 • Aizņēmējs Aizdevējam iesniegtajos dokumentos vai informācijā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas un šādu ziņu sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Aizņēmēja saistību izpildi, vai Aizdevēja lēmumu par Kredīta piešķiršanu;
 • Pret Aizņēmēju tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Kredīta summas;
 • Stājies likumīgā spēkā tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu;
 • Tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Kredīta summu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsāktas piedziņas darbības;
 • Aizdevēja rīcībā nonākusi informācija par Aizņēmēja Maksātspējas samazināšanos (t.sk., bet ne tikai par aizņēmēja ienākumu samazināšanos, aizņēmēja norādīto ienākumu avota neesamību, darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar aizņēmēja darba devēju u.c. līdzīgi gadījumi, kad pēc aizdevēja pamatotiem ieskatiem aizņēmēja finanšu stāvoklis ir pasliktinājies tādā apmērā, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt aizņēmēja spēju izpildīt kredīta līgumā noteiktās saistības);
 • Aizdevējs faktiski vairs nevar nodrošināt Kredīta summas pieejamību Aizņēmējam, jo Aizdevējam kļuvis zināms, ka Aizņēmēja norādītais Konts Finanšu iestādē ir bloķēts un/vai slēgts (t.i., Konts nav izmantojams norēķinu veikšanai);
 • Aizdevējs ir konstatējis, ka Aizņēmējs ir Politiski nozīmīga persona (tajā skaitā, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona);
 • Aizdevējs ir pieprasījis Aizņēmējam veikt pilnīgu līguma maksājumu pirmstermiņa izpildi vai Aizņēmējs ir pilnā apmērā atmaksājis Kredīta summu (vai nav izmantojis to vispār) un visas no Līguma izrietošās saistības, pamatojoties uz Vispārējo noteikumu 6.4.p. minētajiem gadījumiem.

Datubāzes izmantošana

Kredīta devējam ir nekavējoties un bez maksas Jums jāpaziņo par rezultātiem, ko devusi datubāzes izmantošana, ja atteikumu izsniegt kredītu pamato ar tajā iegūtām ziņām. Šo noteikumu nepiemēro, ja šādas informācijas sniegšana ir aizliegta Eiropas Kopienas tiesību aktos vai ir pretrunā ar sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības mērķiem 

Pirms kredīta piešķiršanas un tā uzraudzības laikā kredīta devējs izmanto kredīta pieprasījuma iesniedzēja personas datus informācijas saņemšanai un nodošanai trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēji, Iedzīvotāju reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu bāze, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra u.c.). Pēc nepieciešamības var tikt izmantotas arī citas datu bāzes.

5. PAPILDINFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ FINANŠU PAKALPOJUMU TĀLPĀRDOŠANAS GADĪJUMĀ

Informācija par kredīta devēju
Attiecīgā uzraudzības iestāde Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
Informācija par kreditēšanas līgumu

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāro dienu laikā.

Jā, 14 kalendāro dienu laikā no kredīta līguma noslēgšanas brīža.

 

Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, atmaksāt kredīta devējam pilnā apmērā izsniegto kredīta summu, kā arī uzkrātos procentus un citus no kredīta līguma vai tarifiem izrietošos maksājumus.Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, atmaksāt kredīta devējam pilnā apmērā izsniegto kredīta summu, kā arī uzkrātos procentus un citus no kredīta līguma vai tarifiem izrietošos maksājumus.

Atteikuma tiesību izmantošana Aizņēmējs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu kredīta devējam Online Banking vai nosūtot kredīta devējam aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu sūtījumā uz kredīta devēja juridisko adresi vai e-pastu uz kredīta devēja e-pasta adresi. 
 
Tiesību akti, ko kredīta devējs izmantojis kā pamatu attiecību veidošanai ar Jums pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas Latvijas Republikas normatīvie akti.
Noteikums par tiesību aktiem, ko piemēro kreditēšanas līgumam, un/vai kompetentā tiesa Latvijas Republikas normatīvie akti.
Izmantotā valoda Informācija un līguma noteikumi būs latviešu valodā, ja vien kredīta devējs un aizņēmējs nevienojas par angļu vai krievu valodas izmantošanu savstarpējā saziņā un informācijas apmaiņā.
Informācija par strīdu izskatīšanu
Ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānisma pastāvēšana un pieejamība Attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 

Apply for free